Mezarlıklar Yönetmeliği
A A A

Mezarlıklar Yönetmeliği

T.C.
ŞAVŞAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ZABITA AMİRLİĞİ
MEZARLIKLAR YÖNETMELİĞİ

Amaç:
Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Şavşat  Belediyesi sınırları içerisinde meydana gelen ölümlerin belgelenmesi cenazelerinin naklin, gasil hane hizmeti ve uygun mezarlıklara defnini sağlama ile ilgili işlemlerin belirli kurallar dâhilinde yürütülmesini, görev ve sorumluluklarını belirlemektir.

Kapsam:

Madde 2: Bu yönetmelik; Şavşat  Belediye sınırları içerisinde mevcut ve yeni açılacak mezarlık alanları korumak ve belirlemek ile tüm defin hizmetlerini kapsar

Hukuki Dayanak:

Madde 3: Bu Yönetmelik;

 1. 5393 sayılı Belediye Kanunu

 2. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

 3. 01/07/1931 tarih ve 11410 sayılı Mezarlıklar Hakkındaki Nizamname

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2000 tarih ve 2000/42-2000/43 sayılı genelgeleri kapsar.

Tanımlar:

Madde 4: Bu yönetmelikte geçen :

 1. Belediye: Şavşat  Belediyesini

 2. Başkan: Şavşat  Belediye Başkanını

 3. Meclis: Şavşat Belediye Meclisini

 4. Encümen: Şavşat  Belediye Encümenini

 5. Zabıta: Şavşat  Zabıta Amirliğini

 6. Vefat eden: Yaşamı sona ermiş kişiyi

 7. Cenaze: Kefenlenip define hazırlanmış kişiyi

 8. Defin hizmetleri: Cenazenin belirtilen mezarlıklara götürülmesi ve gömülmesi.

 9. Mezarlık hizmetleri: Mezarlık alanlarında yürütülen tüm yapım üst bakım temizlik ve peyzaj işleri.

 10. Gömme ve defin: Cenazenin toprağa verilmesi işlemi

 11. Gasil hane: Ölülerin yıkandığı ve kefene sarıldığı yerleri

 12. Morg: Sıhhi ölü bekleme yerini ifade eder

 13. Sağlık kuruluşu: Sağlık bakanlığına bağlı hastaneler (özel poliklinik ve hastaneler dahil) sağlık ocakları aile hekimlikleri.

Teşkilat Yapısı:

Madde 5: Şavşat Belediyesi mezarlık ve cenaze hizmetleri koordinasyonu aşağıdaki birimlerden oluşur.

 1. Mezarlık Büro Hizmetleri

 2. Cenaze Nakil Araçları

 3. Mezarlıklar Bakım ve Temizlik Ekibi

 4. Arşiv ve Bilgi İşlem

 5. Teşkilat yapısındaki hizmetler  Şavşat Belediyesi Zabıta Amirliği  tarafından yapılır.

Zabıta Amirinin Görev ve Sorumlukları:

Madde 6: Şavşat Belediyesi tüzel kişiliği içinde yer alan Zabıta Amiri  Belediye Başkanının gözetimi ve denetimi altında, yasalar çerçevesinde;

İlçemizde  vefat eden ve şehir dışında vefat edip İlçemize getirilen cenazelerin defni için gerekli organizasyonu sağlamak,

 1. Mezar yerlerini hazırlamak,

 2. Cenazelere gasil hane hizmeti vermek,

 3. Uygun araçlarla cenaze nakil işini yapmak,

 4. Mezar yerini onarmak isteyen vatandaşlara mezar yeri onarımı için izin  vermek,

 5. Mezarlıkların bakım, onarım ve temizliğini yapmak veya yaptırmak.

 6. Yeni mezarlık alanlarının tespitinde gerekli katkıyı sağlamak.

Hizmet Süresi:

Madde 7: Şavşat   Belediyesi mezarlık hizmetlerinde sürekliliği esas alarak dini bayram, ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili günlerinde aksaklıklara meydan vermeden, 365 gün aralıksız hizmet verir.

Personelin çalışma süreleri, ilgili mevzuatlara ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre düzenlenir.

Madde 8: Personelin Yetki , Görev ve Sorumlulukları

 1. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Belediyeye verilmiş görevlerden, yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlar.

 2. Belediye Başkanının talimatıyla Meclis ve Encümen kararlarını uygular.

 3. Belediye hudutları içerisindeki cenazelerin (sorumluluk alanı dışından getirilip Şavşat Belediyesi sorumluluğundaki mezarlıklara defin yapılacak cenazeler dâhil) defnedilebilmesi için gerekli tedbirleri alır ve takip eder, cenaze arabaları ve gerekli levazımatın alınmasını temin eder, bu hususta stratejiler ve projeler üreterek Belediye Başkanına teklifte bulunur.

 4. 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu gereğince belediye mezarlıklarına defin edilmesi mezar nakli için mezardan çıkartılması ve diğer bir mezar ve mezarlığa tekrar gömülmesi işleminin mevzuata uygun  bir şekilde yürütülmesini sağlamak

 5. Mezarını onarmak isteyen vatandaşlara Mezar Yeri Onarım İzni  verir.

 6. Mezarlıklar içerisinde inşaat, her türlü bakım çiçek ve bitki dikimi yapmak isteyen kişilere Mezar Yapım ve Onarım izni verir.

 7. Vatandaşların Mezarlıkları rahat ziyaret etmeleri konusundaki tüm organizasyonları yapar. Ziyaret amacı dışında gelenler(dilenci ve çocukların)mezarlığa girmesine engel olmak.

 8. Mahiyetindeki personelin arasında gerekli görev ve iş bölümünü yaparak, görev ve sorumluluklarının süresi içinde yerine getirilmesini sağlar.

 9. Cenazelerin defnedilebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve takip etmek.

 10. Cenaze için gerekli levazımatı alınmasını sağlamak ve temin etmek

 11. Ölüm kayıtlarının arşivlenmesini sağlamak

 12. Arşivde bulunan eski belgelerin düzenli saklanması ve bu belgelerin bilgisayar ortamına aktarılarak mezarlık bilgi sisteminin oluşmasını ve yürütülmesini sağlamak

 13. Personel arasındaki gerekli bilgilendirme , görev ve iş bölümünü yapar, planlar denetler güvenli ve düzenli bir çalışma ortamını sağlamak

 14. Yeni mezarlık alanlarının açılması çalışmalarını yürütmek.

 15. Cenaze sahiplerinin isteği üzerine belediye anonsundan duyurulmasını sağlamak,

 16. Cenaze ile ilgili gelen mezar yeri taleplerinin (mezar kazma .gasil hane ,cenaze nakil ve defin hizmetleri)yerine getirilmesini dini bayram ulusal bayram ve hafta tatil günlerinde de aksatılmadan Şavşat  Belediye Başkanlığı denetiminde Zabıta Amirliği tarafından yürütür.

Madde 9: Cenaze Nakil Aracı Şoförünün Görev ve Sorumlulukları

 1. Mezarlık hizmetleri memurundan almış olduğu yazılı ve sözlü talimatlarla uygun araçlarla cenaze nakil hizmeti verir.

 2. İhtiyaç olduğunda cenazenin araçtan mezar başına kadar taşınmasına yardımcı olur.

 3. Araçları her zaman göreve hazır vaziyette bekletir.

 4. Araçların günlük bakımlarını yaparak, periyodik bakım zamanlarında bakımını yaptırır.

Madde 10: Mezarlık Bakım ve Temizlik Görevlisinin Görev ve Sorumlulukları

 1. Mezarlık içerisinde oluşan yabani ot temizliği yapar.

 2. Mezarlık ara yollarının temizliğini yapar.

 3. Mezarlık içerisinde oluşan çöplerin, temin edilen araçlarla çöp alanına dökülmesini sağlar.

 4. İhtiyaç olması halinde mezarlık görevlilerine yardımcı olur.

 5. İhtiyaç olduğunda cenazenin taşınmasına ve defnine yardımcı olur.

 6. Mezarlıkta bulunanın güvenliğini sağlar.

Madde 11: Mezarlık Güvenlik Görevliliği:

 1. Şavşat  Belediyesi Zabıta Amirliğince rutin kontrol yapılarak sağlanacaktır.

Madde 12: Ölüm Halinde Yapılması Gereken İşlemler:

Gömme İzin Kağıdının Alınması:

 1. Ölen bir kişinin mezarlıklara defin edilebilmesi veya sınırlarımız dışındaki bir mezarlığa defin edilmek üzere nakil edilebilmesi için mutlak surette Gömme İzin Kağıdı alınması gerekmektedir.

 2. Ölümün evde olması durumunda, Gömme İzin Kağıdı ikamet edilen yerde Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Ocaklarındaki tabiplerce düzenlenir.

 3. Hastanede vefat olduğunda, Gömme İzin Kağıdı hastane tarafından düzenlenir.

 4. Adli Tıp veya Cumhuriyet savcılığının el koyduğu cenazeler için verilen defin ruhsatları veya otopsi tutanağı, ilgili Belediye tarafından Gömme İzin Kağıdına çevrilir.

 5. Yurt dışında ölüp ülkemize getirilen cenazeler için öldüğü ülkede verilen ölüm raporlarının Havaalanlarında yapılan tercüme raporlarıyla birlikte ilgili Belediyeye müracaat edilerek Gömme İzin Kağıdı alınır.

 6. Gömme İzin Kâğıdı eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurulup imzalanmalıdır. İmzasız veya eksik doldurulan Gömme İzin Kâğıdıyla işlem yapılmaz.

Cenaze Defin Hizmetleri:

 1. Gömme İzin Kâğıdı alan vatandaşlar Şavşat Belediyesi Zabıta Amirliğine müracaat ettiklerinde mezar yeri temini, mezar kazma hizmeti, cenaze nakil hizmeti veya bunların tümünün bir arada sunulduğu mezar tahtası ilavesi ile birlikte tam hizmetimizden faydalanabilirler.

 2. Gömme İzin Kağıdı alınmış ve vatandaşlar tarafından bekletilmesi uygun görülen cenazeler varsa belediye bünyesindeki morglardan faydalandırılır.

 3. Gömme İzin Kâğıdı alınmış tüm cenazeler Şavşat Belediyesi sınırları içerisindeki Mezarlıklara Mezarlıklar Nizamnamesinin 28. maddesi uyarınca gün batımına kadar defin yapılır. Bu müddet dışında bütün işlemler tamamlanmış olsa dahi defin yapılmaz. Ancak zaruri bir durum olması veya cenazenin morgda bekletilmesinin sakınca taşıması halinde Şavşat Belediye Başkanının onayı alındıktan sonra defin yapılabilir.

 4. Yasalarla bildirimi zorunlu tutulan bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin defin işlemleri sırasında Belediye Zabıta Amirliği  ve bir sağlık görevlisi nezaretinde gerekli tedbirler (ilaçlama, Kireçleme v.b) alınır. Bu tür hastalıktan ölenler hiçbir surette ve hiçbir yolla şehirlerarası nakil edilemezler.

 5. Gömme işleminden önce ve sonra yapılacak dini törenlere, Şavşat İlçesindeki din görevlilerinin katılması halinde, törenlerin sevk ve idaresinde yetkilidirler.

Madde 13: Mezar Yapım Onarım İzni ve Uyulması Gereken Kurallar:

 1. Mezarlıklarda, mezar üstüne yapılacak her türlü yapılar, Belediye Başkanlığından izin alınarak yapılır.

 2. Mezar üstü yapım esnasında başka mezarlar tahrip edilemez ve inşaattan arta kalan taş, moloz, kum, ve toprakların mezarlık dışına çıkarılması, mezarı yapan gerçek ve tüzel kişinin yükümlülüğü altındadır. Bu kurala uymayanlar önce uyarılır, gereği yapılmadığında haklarında Şavşat Belediyesi emir ve yasaklarını belirleyen Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre cezai işlem uygulanır.

 3. Mezar bakım ve onarımı işi bakımı yapılacak mezar üstü ile sınırlıdır. Mezar dışına yapılacak işlemler (ağaç dikmek vs. ) zabıta amirliğinin kontrolü ve denetimi ile yapılır

Madde 14: Cenaze Nakli:

 1. İlgili kurum ve kuruluşlardan Gömme İzin Kâğıdı alan vatandaşlar, Zabıta Amirliğine müracaat ederek cenaze nakil hizmetlerinden faydalanabilir.

 2. Cenaze nakil hizmeti Belediyeler, çeşitli kamu kurumları, dernekler ve özel şirketlerin bu işe mahsus araçlarıyla şehir içi ve şehirlerarası olarak gerçekleştirilir.

 3. Cenaze nakil işlemleri yalnızca cenaze nakline mahsus araçlarla yapılır. Cenaze nakilleri için ayrılan araçlar, hiçbir surette başka amaçla kullanılamaz.

 4. Hasta nakil aracı ve Acil Müdahale Ambulansı ile cenaze naklinin yapılmaması esastır.

 5. Cenaze Nakil araçları, isteğe bağlı olarak açık veya kapalı kasa olabilir. Nakil esnasında tabut etrafında cenaze yakınlarının oturmasını engellemek amacıyla oturak bulundurulamaz.

 6. Şehirlerarası nakil yapılacak cenaze nakil aracı kapalı kasa olmalı ve araçta soğutma tertibatı bulunmalıdır.

 7. Sıcak mevsimlerde ve mevsim ne olursa olsun on iki saatten fazla devam edecek nakillerde cenazenin ilaçlanarak çabuk bozulmasının engellenmesi zorunludur.

 8. Şehirlerarası nakil yapılacak ölü veya bakayası, kefene sarılı olduğu halde çinko veya kurşundan mamul madeni bir tabut içerisine koyulur.

 9. Şehirlerarası nakli yapılacak cenazeler Belediyede görevli tabibin bulunmaması halinde sağlık memurunun nezaretinde tabuta konulur, tabutlar yine aynı kişilerce mühürlenir.

 10. Tabutu mühürleyen görevli, tabutun, Ölülerin Bir Yerden Diğer Bir Yere Nakline Dair Talimatnameye uygun olarak hazırlanıp mühürlendiğini ve naklinde bir sakınca olmadığına dair Yol Nakil İzin Belgesi verecektir. Cenaze naklinin uygun araçla yapılıp yapılmadığı Yol Nakil İzin Belgesi veren görevli tarafından denetlenebilir.

 11. Gömme İzin Kağıdı alınmamış ölülere veya ceset bakiyelerine Yol Nakil İzin Belgesi kesinlikle verilmez.

Madde 15: Cenazenin Mezardan Çıkarılması ve Nakli:

 1. Mezardan çıkarılıp, nakli yapılacak cenazeler için Başkanının onayı gereklidir. Ancak Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemelerin yazılı talepleri ile otopsi yaptırılacak cenazelerin mezardan çıkarılmasını istemesi halinde, Başkanının onayı alınmaz.

 2. Mezardan çıkarılıp nakli yapılacak cenazeler için, defter kayıtlarından Gömme İzin Kağıdı sureti çıkarılıp naklinin uygun olup olmadığı konusunda kurum tabibinin onayı alınır.

 3. Kolera ,veba, çiçek, şarbon ,cüzam, tifüs ve ruam hastalıklarından vefat edenlerin nakli yapılamayacağı gibi, bu tür hastalıklarından vefat etmiş olanların cenazelerinin mezardan çıkarılıp başka bir mezarlığa nakli, defin tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe yapılamaz.

 4. Mezardan çıkarılıp Şehirlerarası nakli yapılacak cenazeler, görevli tabibin , tabibin bulunmaması halinde sağlık memurunun nezaretinde gerekli sıhhi tedbirler alınarak tabuta konulur ve nakli gerçekleştirilir.

Diğer Hükümler:

Madde 16: Belediyenin sorumluluğunda bulunan mezarlıklar dışında defin yapılamaz. Resmi mezarlık alanları haricinde yapılmaması için Belediye Zabıtası, Jandarma ve Mahalli Polis Karakollarından önlem alınması istenir. Önlenemeyenler ile sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. 

Madde 17: Mezarlık işlerinde görevlendirilen personel, her ne ad altında olursa olsun, bahşiş ve hediye alamazlar. Usulsüz hareketleri tespit edilenler hakkında tabi olduğu yasa ve yönetmelikler ile Toplu İş Sözleşmesinin ilgili maddeleri uyarınca disiplin hükümleri uygulanır.

Madde 18: Mezarlık sahası içerisinde düzeni sağlamak için; otlatmak maksadıyla hayvan sokmak, satıcılık yapmak, dilencilik yapmak, para karşılığı kuran okumak, Mezarların üzerlerine oturmak, taşlarını tahrip etmek, çiçekleri koparmak, mezarlık sahası içerisine çöp atmak veya inşaat atıklarını atmak, konulmuş levhaları sökmek veya yerlerini değiştirmek, ağaçların üzerine işaret koymak, izin almadan ağaç dikmek ve halkın huzurunu bozucu davranışlar Şavşat  Belediyesi Zabıta Amirliğince  gerekli tedbirler alınır. Uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

Madde 19: Tüm ziyaretçiler, mezarlıklarda uygulanan kurallara uymak zorundadırlar. Aksi davranışta bulunanlar derhal mezarlıktan dışarı çıkartılır.

Madde 20: Mezarlar üzerine çiçek ve çelenk haricinde herhangi bir şey koymak ve siyasi çağrışım yapacak sloganlar yazmak yasaktır.

Madde 21: Mezarlık içerisine yapılacak çeşmelerin yerleri Belediye Başkanlığı Fen İşleri tarafından planlanacaktır. Belirlenen yerler dışında çeşme yapılmayacaktır.
Hayrat çeşme yaptıracak olanların isimleri, unvanları ve işaretleri herhangi bir şekilde çeşmelere yazılmayacaktır.

Yürürlük:

Madde 22: Bu yönetmelik, Şavşat Belediye Meclisinin kabulü ile www.savsat.bel.tr Belediye sitesinde ilanından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 23: Bu yönetmeliği Şavşat  Belediye Başkanlığı yürütür.