Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
A A A

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

T.C.
ŞAVŞAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2: (1) Bu yönetmelik, Şavşat Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kuruluş, görev ve esasları ile Belediyemiz bünyesinde görev yapan personeli özlük, sicil, maaş ve diğer hak ve yükümlülükleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesindeki, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3: (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 sayılı Belediye kanunu ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.

Tanımlar

MADDE 4:

 1. Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

  1. Belediye: Şavşat Belediyesini,

  2. Başkan: Şavşat Belediye Başkanını,

  3. Başkan Yardımcısı: Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcısını,

  4. Birim: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü,

  5. Müdür: Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,

  6. Şef: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde kadrolu şefi,

  7. Uzman: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde  görev yapan uzman, sosyal çalışmacı,sosyolog,psikolog vb.

  8. Personel: Müdür,uzman ve şef tanımının dışındaki memur, veri hazırlama kontrol işletmeni, çocuk eğiticisi ve çocuk bakıcısı mensuplarını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

Kuruluş

MADDE 5: (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48’inci ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Şavşat Belediye Meclisinin 02.12.2014 tarih ve 68  sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

 Teşkilat

MADDE 6:

 1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür,şef, uzman, büro personelinden oluşmaktadır.

 2. Müdürlüğe bağlı olarak Eğitim, Spor, Sosyal hizmetler ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

 3. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’nün vazife ve sorumluluğunda, kendisine doğrudan bağlı; Ayniyat Bürosu, Kültür İşleri Birimi, Sosyal İşler Birimi olmak üzere kendi bünyesindeki birimlerden oluşturulmuştur.

 4. Bütün bu birimlerden müdür yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Personelin Unvan ve Nitelikleri

MADDE 7:

 1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

  1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

  2. Şef: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

  3. Memurlar: KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8:

 1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

  1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görevleri:

   1. Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

   2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

   3. Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

   4. Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

   5. Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.

   6. Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.

   7. Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

   8. Müdürlük Bünyesinde görev yapan birimlerin  tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar.

   9. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

   10. Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

  2. Kültür ve Sosyal İşler Müdürün Yetkileri :

   1. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.

   2. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

   3. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisi.

   4. Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.

   5. Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.

   6. Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi.

   7. Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.

   8. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi.

   9. Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.

   10. Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi.

  3. Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün Sorumlulukları : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

Müdürlüğün ve Bağlı Şeflik ve Birimlerin Görevleri

MADDE 9:

 1. Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir. (2) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Şeflikteki Birimlerin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

  1. Müdürlüğün genel olarak görevleri şunlardır:

   1. Kültür ve Sanat etkinlikleri olarak konserler, sergiler, sempozyumlar, konferanslar, söyleşiler, gösteriler, anma günleri, kültür günleri, festivaller, mahalle şenlikleri ve düzenlenen organizasyonları yapmak, yaptırmak.

   2. Kültürümüze katkı sağlayacağı düşünülen, Kitap, kaset ve CD’lerin satın alınması, hazırlanması ve basılması yönünde çalışmalar yapmak, yaptırmak.

   3. Açık hava etkinliklerinin düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak.

   4. Önemli gün ve gecelerde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenmesini sağlamak.

   5. Ödüllü ve ödülsüz yarışmalar düzenlemek.

   6. Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren İlçemiz dahilindeki kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, dernek, vakıf v.b. kuruluşlara her türlü desteğin sağlanması ve ortak etkinlikler düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak.

   7. Başkanlığımıza bağlı Kültürel mekanların kültürel ve sanatsal etkinliğe hazır olmasını sağlamak ve mekanların tahsislerini koordine etmek.

   8. Yapılacak etkinliklerin duyurulmasını sağlamak.

   9. Sosyal yardım hizmet faaliyetlerinin (kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal sorunların önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunması, hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesi) programlı yürütülmesini sağlamak.

   10. Vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak. Vatandaştan gelen geri bildirimleri değerlendirip ve geri bildirimler doğrultusunda iyileştirme çalışmaları yapmak. Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretmek.

   11. İş güvenliği önlemlerini almak. Çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesini sağlamak.

   12. Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol etmek.

   13. Sosyal Yardım Hizmetlerini sunar. Bu doğrultuda;

    1. Sosyal yardım hizmetleri, Sosyal Yardımlar Değerlendirme Komisyonu’nun verdiği kararlar doğrultusunda ve/veya acil durumlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlara birim amirlerinin onayı ile tutanak karşılığı verilmek üzere sunulmaktadır. Sosyal Yardımlar Değerlendirme Komisyonu’nun Doğal Başkanı Şavşat Belediye Başkanı’dır. Komisyon, ilgili Başkan Yardımcısının teklifi ve başkanlığında, Şavşat Belediye Başkanı’nın yazılı oluru doğrultusunda Başkan Yardımcısı,  ilgili Şube Müdürleri olmak üzere toplam 5 (beş) kişiden oluşturulur. Komisyon, raporlu ve izinli olanların yerine vekillerinin katılımıyla uygun görülen aralıklarda toplantılarını gerçekleştirir. Komisyonun görevleri içerisinde;

     1. Yapılması planlanan sosyal yardımlarla ilgili kararları vermek.

     2. Sosyal yardımlardan faydalanacak ihtiyaç sahiplerinin standartlarını, sayısını, yapılacak yardımları belirlemek, yardım dağıtım listelerini onaylamak.

     3. Hizmete ilişkin olarak;   Kamu Kurum ve Kuruluşları, Muhtarlıklar, Sivil Toplum Örgütleri, Üniversiteler ile yapılacak işbirliğinin esaslarını saptamak.

     4. Belediye Başkanı’nın öneri ve talimatlarını değerlendirmek.

    2. İhtiyaç sahibi kişilere yapılacak olan yardımlar, kişinin öncelikle yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan temel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yapılan sosyal incelemeler üzerinden alınacak olan Komisyon Kararları doğrultusunda alınan karar ile gerçekleştirilmektedir.

    3. Yardım alacak kişiler; Şavşat  Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde ikamet etmekte olup, yapılacak olan yardım miktarları aile fert sayısı, öğrenci sayısı, özürlü bireyin olup/olmaması, hasta ve yaşlı bireyin olup/olmaması vb. durumlara göre değerlendirilir. Muhtaçlığın saptanmasında sosyal incelemenin yapılması ve sosyal yardım Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmesi ve uygun bulunması esastır. Sosyal incelemelerde gerekli görüldüğü takdirde fakirlik ilmuhaberi, maaş bordrosu, tapu, kira kontratı, öğrenci belgesi vb. istenebilir. İhtiyaç sahibi kişilere yapılacak yardımların teslimatı, kişinin nüfus cüzdanı ibrazı ile tutanak imzalattırılarak yapılır.

    4. İhtiyaç sahibi vatandaşların faydalanması için Ramazan aylarında, idarenin uygun görüşü doğrultusunda Aşevi ve belirli günde de aşure dağıtım hizmeti sunulabilir.

    5. Hizmet alanı ile ilgili konularda projeler geliştirilir,  desteklenir,  ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak projeler yürütmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirilir.

   14. Sosyal Hizmet Faaliyetlerini sunar. Bu Doğrultuda;

    1. Sosyal hizmet faaliyetleri bünyesinde; Çocuk ve Gençlik hizmeti, Kadın Sosyal Yaşam Merkezi hizmeti, Engelli hizmetleri ile Engelsiz Yaşam Merkezi hizmeti yer almaktadır.

   15. Kadın Sosyal Yaşam Merkezi hizmeti sunar. Bu doğrultuda;

    1. Ailenin güçlenmesine yönelik program, proje ve çalışmalara destek vermek, işbirliği yapmak,

    2. Aile kurumunu ve kadının aile içerisindeki yerini desteklemek amacıyla “Evlilik öncesi süreçler” ,“Kendini tanıma ve ifade etme”, “Sağlıklı ve mutlu evlilik”, “Hukuksal haklar” vb. eğitimler düzenlemek.

    3. Aile içi iletişimi ve geçimi desteklemek amacıyla “Aile içi ve eşler arası iletişim”, “Stresle baş etme yolları”, “Öfke kontrolü”, “Kadının insan hakları”, “Anne Çocuk Eğitimi” programı vb. eğitim seminerleri düzenlemek,

    4. Yereldeki kadınların ihtiyaçlarının tanımlanması ve bunların belirli ihtiyaçlara yönelik programlar aracılığıyla karşılanması için düzenli toplantılar yapmak, destek olmak,

    5. Kadınların sosyal iletişimlerin geliştirilmesine yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler  yapmak,

    6. Bilgi paylaşımı, önceliklerin belirlenmesi, kaynakların paylaşılması ve yerel önceliklerin geliştirilmesi için kentle ilgili ortak paylaşım alanlarının artırılmasına katkı sağlamak,

    7. Kadınların erkeklerle birlikte kentin sürdürülebilir gelişiminin şekillendirilmesinde eşit katılımlarını sağlamak,

    8. Kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi süreçlerde değişim aktörleri olarak eşit katılımını teşvik etmek,

    9. Kadınların ihtiyaçlarını, ilgi alanlarını ve topluma bakışlarını dile getirmelerine destek olmak,

    10. Kentte yaşayan kadınların kentlilik bilincini oluşturmak ve geliştirmek,

    11. Farkındalıklarının artmasına yönelik gerçekleştirilen, paneller ve seminerlere katılımlarını sağlanmak amacıyla eğitim destek hizmetleri vermek,

    12. Sağlık hizmetleri konusunda farkındalık hizmetleri gerçekleştirmek,

    13. Ulusal ve uluslararası örnek çalışmaları incelemek elde edilen tecrübeleri hizmette uygulamak,

    14. Çalışma alanı ile ilgili konularda projeler geliştirmek. Yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak projeler yürütmek ve yürütülen projelere destek vermek,

    15. Kadınların sosyal yaşam becerilerini arttırıcı mesleki eğitimler ve farkındalık seminerleri ile kent yaşamına uyumunu sağlayıp güçlendirerek aileyi desteklemek;

    16. Fiziksel,  duygusal, cinsel, ekonomik, sözlü istismara veya şiddete maruz kalanların, şiddetten korunması, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi amacıyla şiddet mağdurlarının varsa çocukları ile birlikte geçici süre ile psiko-sosyal destek sağlar.

    17. Kadınların Kadın Yaşam Merkezinde meslek edinmeleri,   işe yerleştirilmeleri konusunda yardımcı olmak için mesleki kurslar düzenleyen kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurmak ve kadınların işe yerleştirilmesi için çalışmalar yürütmek,

    18. Şiddet mağduru kadınlara yönelik yürütülen hizmetlerin daha verimli gitmesi amacıyla Kaymakamlık, İlçe Belediye Başkanlıkları, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversite ile toplantılar gerçekleştirerek koordinasyonu sağlamak.

    19. Hizmetlerin yürütülmesinde, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Üniversiteler, Vakıf, Dernek ve diğer Sivil Toplum Kuruluşları, gönüllü kuruluşlar,Gerçek ve Tüzel Kişiler ile özel sektör ile işbirliği yapmak ve işbirliği protokolleri hazırlamak,

    20. Kadına yönelik olarak Yerel, Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek, desteklemek, bunların uygulamaya konulmasını sağlamak yürütmek diğer Kamu Kuruluşları tarafından sürdürülen projeler içerisinde görev almak,

   16. Çocuk ve Gençlik hizmeti sunar. Bu doğrultuda;

    1. Sokakta çalıştırılan veya çalıştırılma riski altında bulunan çocukları risklerden korumak, boş zamanlarını etkin ve verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamak, kişisel gelişimlerini desteklemek, bilgi ve beceri düzeylerini yükseltmek, sosyalleşmelerine yardımcı olmak, akademik gelişimlerini desteklemek,

    2. Çocuk ve Gençlik hizmetleri yürütülürken, Üniversiteler, Valilik, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı’nın İlçedeki birimleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın İlçedeki birimleri, İçişleri Bakanlığı’nın İlçedeki birimleri, diğer Belediyeler ve Kamu Kurumları Sivil Toplum Kuruluşlarıyla gerektiği hallerde işbirliği yapmak, işbirliğinin esaslarını, gerektiği hallerde bu kurumlarla belediye arasında düzenlenecek protokollerle belirlemek.

    3. Sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenecek sosyal ve kültürel etkinlikleri desteklemek ve işbirliğinde bulunmak.

    4. Çocuk ve gençlik hizmetlerinde ailelere ve çocuklara yönelik toplumsal bilinci artırıcı eğitim, seminer, tanıtım, duyuru çalışmalarını ilgili Müdürlük personeli ile planlamak ve gerçekleştirmek.

    5. Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik eğitim amaçlı toplantılar düzenlemek, ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalara destek ve katılım sağlamak.

    6. Kadın istihdamını ve ekonomik kapasitesini arttırıcı, kadın girişimciliğini      destekleyici çalışmalarda yer almak ve ilgili kurumlarla işbirliğinde bulunmak.

    7. Çocukların psikomotor alan, sosyal-duygusal alan, dil alanı, bilişsel alan ve öz bakım becerileri ve kabiliyetlerini en üst seviyeye çıkarmak için gereken koşulları sağlayarak Belediye çalışanlarına ve toplumdaki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaktır.

    8. Engelli Yaşam Merkezini  işletmek, işlettirmek.(Merkezin faaliyete geçmesi itibariyle iç hizmet yönergesi hazırlanacaktır.),

    9. Engellilere yönelik sosyal, kültürel, eğitsel, sanatsal, sportif vb. ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak projeler geliştirerek uygulanmasını sağlamak,

    10. Engelliliği önlemeye yönelik kitap, dergi, broşür gibi basılı, sesli ve görsel yayınları hazırlamak, yayımlamak ve dağıtmak,

    11. Bakıma muhtaç engellilere ve yaşlılara bakım hizmeti sunmak veya bu hizmeti ilgili mevzuat gereğince satın almak.

    12. Belediye Başkanının öneri ve talimatlarını yerine getirmek.

  2. Ayniyat Bürosu: Müdürlüğün tüm ayniyat, tahakkuk ve kredi işlerini yürütmek, müdürlüğe bağlı tüm personelin her türlü ücretlerinin tahakkuk ve ödenmesi işleri ile müdürlük tarafından yapılacak her türden harcamanın dosyalanması, sarfı ve belgelenmesi işlemlerini gerçekleştirmek, müdürlüğe ait bütün demirbaşların temini, kaydı ve terkini işlerini yürütmek. Bu iş ve işlemler ile ilgili gereken defterlerini tutmak ve arşivleme yapmak.

  3. Kültür İşleri Birimi:Organizasyon ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi ile tiyatro topluluğunun çalışmaları bu birimimizde gerçekleştirilmektedir.

  4. Sosyal İşler Birimi: İlçemiz dahilindeki fakir vatandaşlarımıza barınma yardımı sağlamakla birlikte aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütmektedir.

   1. Spor Tesisleri: Futbol voleybol, basketbol dallarında vatandaşlarımıza spor yapma imkanı sağlamak, başta atletizm ve futbol olmak üzere çeşitli sportif yarışmalar ve turnuvalar düzenlenmek.

   2. Meslek Edindirme ve El Sanatları Eğitim Birimleri: İlçemiz halkına yönelik olarak (Biçki-dikiş, Mefruşat, kumaş boyama, porselen süsleme, makine nakışı, el nakışı, iğne oyası, çanta-kemer, ahşap boyama, ney, takı tasarım, kurdele nakışı, teship, yağlıboya resim, ebru ve hat) branşta hizmet vermek.

   3. Memurların görev yetki ve sorumlulukları : Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin icrası

MADDE 10:

 1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

  1. Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.

  2. Görevin planlanması: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

  3. Görevin İcrası:Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 11:

 1. Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon

  1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

  2. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.

  3. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve iletir.

  4. Görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

 2. Diğer kuruluşlarla koordinasyon: (1) Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Sicil ve Disiplin

Müdürlük içi denetim

MADDE 12:

 1. Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

 2. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

Personel Özlük Dosyaları

Madde 13: (1) Müdürlüğün tüm personelinin liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde emekliye ayrılmaları yada kamu hizmeti ile ilişiklerinin kesilmesinde Özlük ve Sicil Dosyaları başlıca dayanaktır.

Disiplin Cezaları

Madde 14: (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün tüm personeli ile ilgili disiplin işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata tabidir.

 ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 15:

 1. İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili Umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

 2. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Müdür ve personeli atanıncaya veya görevlendirilene kadar bu görev Destek Hizmetleri Müdürlüğü,Yazı İşleri Müdürlüğü,Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından ortaklaşa yerine getirilecektir.

 3. Belediyenin yapacağı faaliyet ve hizmetler Belediye mücavir alan sınırları içerisinde yapılacaktır.

Yürürlük

MADDE 16: (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17: (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.