Estetik Kurul Yönetmeliği
A A A

Estetik Kurul Yönetmeliği

T.C.
ŞAVŞAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ESTETİK KURUL YÖNETMELİGİ

Madde 1

AMAÇ

Bu Yönetmeliğin amacı Şavşat Belediyesi mücavir alan sınırları içerisindeki alanlarda tarihi, kültürel ve doğal değerlere uygun kaliteli bir mimari ve fiziksel çevrenin elde edilmesinin sağlanması amacıyla nitelikli mimarinin uygulanmasını ve estetik çözümlere ulaşılmasını sağlamaktır. Yönetmelik, Şavşat Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içerisinde bulunan meydan, bulvar. cadde ve sokaklara cephesi bulunan yapılarda şehircilik. mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı projelerinin ve uygulamalarının kent estetiği açısından değerlendirilmesi ile gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda oldukları esasları belirlemeyi amaçlar.

Madde 2

KAPSAM

Yönetmelik; Kent Estetik Kurulu’nun kuruluş, görev ve çalışma esas ve usullerini kapsar. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde değerlendirilecek alanlar bu yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Madde 2

YASAL DAYANAK

Bu Yönetmelik 3194 Sayılı Yasanın 1 ve 21. Maddeleri, 5393 sayılı Yasanın 15. maddesinin (b) bendi maddelerindeki esaslara dayanılarak düzenlenmiştir.

Madde 3

TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu yönetmelikte geçen; Başkan: Şavşat Belediye Başkanını, Belediye: Şavşat Belediyesi'ni.
Kurul: Şavşat Belediyesi Kent Estetik Kurulunu.
Sekreterya: Şavşat Belediyesi Kent Estetik Kurulu Sekreteryasını,
Raportörlük: Şavşat Belediyesi Kent Estetik Kurulu Raportörlüğünü
Teknik Personel: Mimar, şehir plancısı. peyzaj mimarı ve mühendis unvanlarından birine sahip kişiyi ifade eder.

Madde 4

KURULUN OLUŞUMU

Bu yönetmeliğin uygulamasında Belediye Başkanlığınca “Estetik Kurul” oluşturulur.

Kent Estetik Kurulu;

4.1 Şavşat Belediyesi Meclis üyeleri arasından seçilecek iki üye (Recep TEMUR, İbrahim ALTUN)

4.2 Belediye Başkan Yardımcısı,

4.3 Belediye Fen ve İmar İşleri Müdürü,

4.4 Belediye Fen ve İmar İşleri Müdürünün önereceği iki teknik personel,

4.5 Mimarlar Odası Temsilciliğinin önereceği ve meslekte faal olarak çalışmış mimar

4.6 Şehir Plancıları Odası tarafından önerilen ve serbest çalışan deneyimli bir şehir plancısı,

4.7 Peyzaj Mimarları Odası tarafından önerilen ve serbest çalışan bir peyzaj mimarı,

4.8 Yeniköy Mahallesi Muhtarı,

4.9 İlçedeki Sivil Toplum Kuruluşlarından  uygun görülecek 1 kişi,

4.10 Yukarıda unvan ve görevleri yazılı olan toplam 11 kişiden oluşur. Kurul üyeliğine Başkan onayı ile atama yapılır. Şavşat Belediye Meclis Üyelerinin arasından bir yıl için başkan tarafından seçilen Meclis Üyesi, Kurula başkanlık yapar. Kurul Başkanının yokluğunda, Kurul Başkanının onay verdiği üye başkanlığa vekalet eder. Kurul gerekli gördüğü hallerde oyçokluğu ile kurul üyelerinden bir veya birkaç üyeyi görevden alabilir.

Madde 5

KURUL ÜYELİK SÜRESİ VE ÜYELİGİN SONA ERMESİ

Kurul üyelik süresi 1 yıldır. Bu süre sonunda tüm üyelerin ataması yeniden yapılır. Kurul toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste üç kez katılmayan veya toplantılara 1 yıl içinde yapılan toplantı sayısının %30’ından fazlasına katılmayan kişinin üyeliği sona erer. Boşalan üyeliklere yeni bir üyenin atanması Başkanlık tarafından kurumlardan talep edilir.

Madde 6

KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Kurulun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:

6.1 Kent estetik Kurulu reklam ve tanıtım panoları ile şehirciliğin gelişimine veya estetiğine yönelik kent mobilyalarının tip, şekil ve niteliklerinin belirlenmesi, düzenlenmesi için çalışmalar yapar ve bunların yapımı aşamasında görüş bildirir, şehirde görsel kirliliği önleyici çalışmalar yapar,

6.2 Estetik Kurul, özellikle yoğun kullanılan şehrin ana bulvarlarında, meydan, cadde, park-bahçe, otopark. yeşil alanlar vb. yerlerde her türlü yapı (asfalt, parke, bordur, tretuar, kanal vb) düzenlemelerinde ve bu yönetmeliğin uygulamasında gördüğü her türlü eksiklik ve aksaklıkların giderilmesinde veya yeni tekniklerin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapar ve bu konuda ilke kararları alarak Belediye Başkanı’nın onayına sunar,

6.3 Kent Estetik Kurulunun görev alanına giren şehrin ana bulvarlarında, meydanlarında, caddelerinde ve parklarında. kent donatılarının -kamusal alan niteliği taşıyan alanlarda anlam bütünlüğü içinde ele alınmasını sağlamaya yönelik olarak- konumları ve tasarımları hakkında görüş bildirir,

6.4 Kent Estetik Kurulu, görev alanında yeni yapılacak yapılar ile mevcutların tadilatlarında cephe, çatı, renk, malzeme ve çevre düzeni açısından inceleme yapar ve görüş bildirir, İlke kararları doğrultusunda yapılacak her türlü ölçek ve türde mimarlık-mühendislik-peyzaj, kentsel tasarım projeleri, imar planlarını inceleyerek uygunluk görüşü verir, yapılacak ve yaptırılacak proje ve planlar konusunda esaslar belirler,

6.5 Talep edilen ve kurulca gerekli görülen konularda ilke kararları alır ve görüş bildirir.

Madde 7

KURULUN GÖREV ALANI

Şavşat Belediyesi görev, yetki ve sorumluluk sınırları içerisinde kalan meydan, bulvar, cadde, ana yollar, parklar. otoparklar ile bu yerlere cephesi olan yapılar ile kentsel dönüşüm, gelişim ve özel proje alanlarıdır. Ayrıca kentin önemli prestij yapılarının çevresi ile ilgili olarak yapılacak düzenlemeleri incelemek ve ilke kararları almak da görevleri arasındadır.

Madde 8

KURULUN ÇALIŞMA ŞEKLİ

8.1 Kent Estetik Kurul sekreterya, büro ve arşivleme hizmetleri Fen ve İmar İşleri Müdürlüğünce yürütülür.

8.2 Kent Estetik Kurulu Başkanlığı’nın önerisi ve Belediye Başkanı’nın onayı ile Kent Estetik Kurulu raportörlük hizmetlerinin yürütülmesi için Belediye bünyesinde çalışan mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı, mühendis ve tekniker  unvanına sahip teknik personelden en az üç kişiyi görevlendirir. Kent Estetik Kurulunun çalışma kapasitesinin artması durumunda görevlendirilecek personel sayısı Başkanın onayı ile artırılabilir.

8.3 Toplantı gündemi Sekreterya tarafından hazırlanır. Toplantı gündemi üyelere yazılı/sözlü olarak toplantıdan önce duyurulur.

8.4 Kurul toplantıları Kurul Başkanının onayını almak suretiyle Kurul Sekreteryasının belirlediği tarih ve yerde toplanır. Bir sonraki toplantı için Kurul Üyeleri gündem hakkında önerilerde bulunabilir.

8.5 Kurul toplantıya katılması gereken üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

 8.6 Kurul ayda en az iki kez toplanır, kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Kurul toplantılarında oyların eşit olması halinde Kurul Başkanının kullandığı oy doğrultusunda karar alınır.

8.7 Basit tadilat ve düzenlemelerde ilgili teknik birim ilke kararları doğrultusunda Kurulu bilgilendirilmek şartıyla çalışmayı sonuçlandırır ve başkanın onayıyla karara bağlar.

8.8 Kent Estetik Kurulu olumlu ya da olumsuz kararlarını gerekçeleriyle raporunda açıklar. Raporlar, projeler ve ekli belgelerin bir örneği Kurul Üyelerince imzalanır. Kurul proje müelliflerinin toplantıya katılarak açıklama yapmasını isteyebilir.

8.9 Kurulun aldığı kararlar ilgili birimlerce denetlenir ve yerine getirilir. Bu kararların uygulanmasında oluşabilecek kanuni ve fiziksel zorluklar varsa ilgilisi farklı bir uygulama yapmadan aksaklıkları gerekçeli raporla bildirerek kuruldan yeni bir karar almasını talep edebilir.

8.10 Gündemdeki konu ile kişisel ve birinci dereceden hısımları açısından ilişkisi veya çıkarı olan üye bu konunun değerlendirmesi sırasında Kurul toplantısına katılamaz ve oy kullanamaz.

8.11 Kurul, ilgililerden gelen projeleri geliş tarihinden itibaren en geç iki haftada inceleyip sonuçlandırmak ve karara bağlamak zorundadır. Kurul Kararları Kurul üyelerine imzalatılır, karar suretleri, Kurul Sekreteryası tarafından resmi yazışma kurallarına uygun olarak gerekli yerlere dağıtılır.

8.12 Kurul Sekteteryası tarafından Kent Estetik Kurul Toplantı Tutanakları ve Genel Kayıt Defteri tutulur ve tüm belgeler, projeler arşivlenir.

8.13 Kurul da uzmanlık gerektiren konular görüşülürken konu ile ilgili uzmanlar davet edilebilir. Davet edilen uzman kişiler, kurula konu ile ilgili olarak görüşlerini bildirir, karara imza atar ancak kararlarda oy hakları yoktur.

8.14 Kurul kararları ve raporları, ilke kararları alenidir. Çeşitli yollarla kamuoyuna duyurulur.

Madde 9

KURULA SUNULACAK BELGELER- PROJELER İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR

9.1 Şavşat Belediyesi görev, yetki ve sorumluluk sınırları içerisinde kalan meydan, bulvar, cadde, ana yollar, parklar. otoparklar ile bu yerlere cephesi olan yapılar ile kentsel dönüşüm, gelişim ve özel proje alanlarında yapılacak yeni uygulamalar ve mevcut yapılarda tadilatlar için yapılacak başvurularda yapının bulunduğu ve yapılacağı cadde/bulvar/sokak boyunca yapının çevreye etkisini anlatacak şekilde mevcut diğer yapılarla beraber silueti renkli olarak basılı ve CD ortamında Kurul Sekreteryasına verilecektir.

9.2 Özellikli yapılar için Kurul maket yada 3D sunum/video isteyebilir.

9.3 Kent Estetik Kurulu çalışma alanları dahilinde gerçekleştirilecek Mimarlık/Kentsal tasarım projeleri açıklama raporları ile birlikte Kurul Sekreteryasına verilecektir.

 9.4 Kent estetiğini olumsuz müracaatları, kurumlardan iletilecektir.

9.5 Kurul Sekreteryasına gelen yazılar Kurul Başkanı tarafından Kent Estetik Kurulu raportörlerine sevk edilir. Raportörler tarafından hazırlanan raporlar karara bağlanmak üzere Kurul Sekreteryası tarafından Kurul Gündemine alınır.

Madde 10

KURUL KARARLARINA UYMA ZORUNLULUĞU

Estetik Kurul işbu yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilke kararları oluşturur. Münferit proje ve yapı hakkında , sadece o proje ve yapıya ilişkin olarak karar oluşturamaz. Kurulun oluşturacağı kararlar başkan tarafından onaylanmadıkça tavsiye kararı niteliği taşır. Başkan tarafından onaylanan kararlar ilke kararı haline gelir ve ilke kararlarına aykırı olarak projeler onaylanamaz, ruhsatlar verilemez. İlke kararlarının uygulama bazında denetimi Şavşat Belediyesi Fen ve İmar İşleri Müdürlüğüne aittir.

Madde 11

HUZUR HAKKI

Kent Estetik Kurul Üyeleri belediye hizmetlerine gönüllü katılım esasları ile çalışmayı kabul eder. Ancak şehir dışından katılan üyelerin yol masrafları belediye tarafından karşılanır.

Madde 12

GEÇİCİ MADDE

İşbu yönetmeliğin uygulanması ile tespit edilecek eksikler konusunda gerekli düzenlemeleri yapmaya Şavşat Belediye Meclisi görevli ve yetkilidir.

Madde 13

YÜRÜRLÜK

Kent Estetik Kurulu Yönetmeliği Şavşat Belediye Meclisince kabulünden itibaren yürürlüğe girer ve belediyenin internet sahifesinde sürekli surette yayınlanır.