Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
A A A

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

T.C.
ŞAVŞAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1: Bu yönetmelik, Şavşat Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün görev alanını, yetki ve sorumluklarını, çalışma usul ve esaslarını belirler.

Kapsam

MADDE 2: Bu yönetmelik hükümleri, Şavşat Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumlulukları ile Şavşat İlçesi sınırlarında oluşan her türlü kirletici faaliyetlerin tespiti, engellenmesi ve bertarafının sağlanmasıyla ilgili yapılacak çalışmaların usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3: Bu yönetmelik yürürlükteki 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4: Bu yönetmelikte geçen;

  1. Belediye; Şavşat Belediyesini,

  2. Başkanlık: Şavşat Belediye Başkanlığını,

  3. Başkan Yardımcısı: Şavşat Belediye Başkan Yardımcılığını

  4. Müdürlük: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünü,

  5. Müdür: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürünü,

  6. Personel: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü adına temizlik ve diğer hizmetlerde görevli çalışanları ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İdari Yapılanma, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Organizasyon Yapısı

MADDE 5: Müdürlüğün idari yapısı, müdür, büro personeli ve işçi personelden oluşur. Personelin sayı ve görevlerini müdür belirler.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 6: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü;

6.1 Belediye tarafından çevre koruma, kontrol ve genel temizlik hizmetleri ile ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler konusunda mevzuata uygun iş ve işlemler yapmak, ilgili bakanlıklar, belediye başkanlığı, belediye meclis ve encümen kararları doğrultusunda görev yapmak,

6.2 Belediye sınırlarında çevre kirliliği yaratan unsurları tespit ederek gerekli önlemleri almak, alınmasını sağlamak ve bu önlemlerin sürdürülebilirliğini denetlemek,

6.3 Vatandaşların, kurum ve kuruluşların çevre ve temizlik hizmetleri konularına ilişkin öneri, talep ve şikâyetlerini almak, değerlendirmek ve gereğini yapmak.

6.4 Çevre sağlığının korunması, geliştirilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik şartlara en uygun geliştirilebilir sistemi belirlemek ve bu amaçla kurulacak tesis ve alınacak araç-gereçlerin özelliklerini tespit etmek,

6.5 Müdürlüğün ihtiyacı doğrultusunda yapılacak mal ve hizmet alımlarında, ihale sürecini hazırlamak veya takip etmek, mal ve hizmetin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,

6.6 Belediye sınırlarında oluşan görüntü ve gürültü kirliliği ile mücadele etmek amacıyla çalışmalarda bulunmak,

6.7 Toplumda çevre bilincinin geliştirilmesi ve geri dönüşüm ve sıfır atık farkındalığının oluşturulması konusunda eğitim programları düzenlemek; bu kapsamda eğitim materyali niteliğindeki bilgi, belge ve dokümanların oluşturulması ve kullanıma sunulması amacıyla çalışmalar yapmak.

6.8 Yapılacak çalışmalarda çalışma alanı ile ilgili kurum, kuruluş, ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

6.9 Çevreye ilişkin özel günlerde belediye adına ilgili kurumlarla işbirliği yaparak katılım sağlamak ve farkındalık yaratmak amacıyla bu günlerde afiş, bilgilendirme, toplantı, sempozyumlar düzenlemek ya da bu tür çalışmalara katılmak,

6.10 Personelin hizmet içi mesleki eğitimi almasını ve yapılan çalışmalarda uygulanmasını sağlamak,

6.11 Çevre ve Ekoloji konularında gerekli yazışmaları yürütmekle yetkili ve sorumludur.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü'nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 7: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü;

7.1 Çalışma alanları içerisinde sorumluluğundaki tüm işlerle ilgili kısa ve uzun vadeli plan ve programlar yapmak, tüm işleri ve çalışanları denetlemek, alt ve üst yöneticilerle ve görevle alakalı tüm birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak,

7.2 Müdürlüğün faaliyet alanları içerisinden gelen öneri, talep ve şikayetleri değerlendirerek, çözüm geliştirmek ve geri bildirimde bulunulmasını sağlamak,

7.3 Müdürlük faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılacak mal ve hizmet alımlarında teknik şartnameleri hazırlamak ve onaylamak, ihale işlemlerini düzenlemek veya takip etmek, mal ve hizmetin teslim alınmasına ilişkin işlemleri yapmak ve ödeme aşamasını takip etmek,

7.4 Müdürlük faaliyetleri ile ilgili her türlü dokümantasyon ve istatistiklerin oluşturulmasını sağlamak,

7.5 Müdürlüğün 1 ve 5 yıllık bütçe teklif tasarılarını hazırlamak ve müdürlüğe ayrılan ödeneğin programa göre harcanmasını sağlamak,

7.6 Personelin gerekli eğitim ihtiyacını belirleyerek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne iletmek ve planlanan eğitimlere ilgili personelin katılmasını sağlamak,

7.7 Müdürlüğün çalışma alanları ile ilgili, aylık, yıllık veya uzun vadeli faaliyet ve performans raporları oluşturulmasını sağlamak,

7.8 Müdürlüğün iç/dış denetimlerinin yapılmasına yardımcı olmak, gerekli her türlü bilgi ve belgenin hazırlanmasını ve denetçilere sunulmasını sağlamak,

7.9 Çalışanların puantajlarını kontrol ederek ilgili birimlere iletilmesini sağlamak, personel alacakları ile ilgili ödemelerin gerçekleştirilmesi için ödeme emri belgesini onaylayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne iletilmesini sağlamak,

MADDE 8: Koordinasyonlu Görev ve Sorumluluklar.

8.1 Belediye sınırlarında oluşan katı atıkların toplanmasını ve taşınmasını, cadde ve sokakların yıkanmasını, pazar yerlerinin temizlenmesini ve yıkanmasını, konteynerlerin bakım, onarım ve temizliğinin yapılmasını sağlamak ve bu konuda temizlik personeli ve amirleriyle koordinasyon oluşturmak,

8.2 Vatandaşlardan ve kurum-kuruluşlardan gelen görüntü, gürültü, çöp, geri dönüşüm, sulama, yıkama ve konteynerlerle ilgili talep ve şikayetleri değerlendirerek gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak ve talep/şikayet sahibine konuyla ilgili geri dönüş yapmak,

8.3 Müdürlüğün çalışma alanlarıyla ilgili amirlerden gelen bilgi, belge, tutanak ve çalışma raporları doğrultusunda amirlerini bilgilendirmek, eksik noktalarda yönlendirme yapmak ve bunların sağlamak ve arşivlemek,

8.4 Müdürlüğe gelen evrakların kaydedilmesi, havale edilen evrakların ilgili birimlere iletilmesini sağlamak,

8.5 Birim personeli listelerinin kaydını tutmak ve sürekli güncellemek,

MADDE 9: Çevre Denetim ve Atık Yönetimi Görevleri.

9.1 Katı atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve geri dönüştürülebilir atıkların tekrar kazanımını sağlayarak ham madde kaybını azaltmak ve çöp depolama sahasına daha az atık gitmesini sağlamak,

9.2 Belediye sınırlarında bulunan okul, resmi kurum ve kuruluşlar ve özel işyerlerine geri dönüşüm ve toplanabilir pil vb. malzemelerin atık kutuları bırakılarak geri kazanımını sağlamak,

9.3 Bitkisel atık yağların toplanması, depolanması ve yetkili geri kazanım tesisine gönderilmesi süreçlerini takip ve kontrol ederek geri kazanım oranının maksimuma ulaşması amacıyla eğitim programları düzenlemek ve gerekli tedbirleri almak,

9.4 Çevre koruma ve geri dönüşüm uygulamalarına etkinlik kazandırmak amacıyla başta eğitim kurumları, işyerleri ve sanayi kuruluşları olmak üzere halkı bilinçlendirecek eğitim çalışmaları düzenlemek, kamuoyu bilgilendirme çalışmaları yapmak ve panel, kurs, çevre haftası kutlamaları düzenlemek,

9.5 Ekolojik dengeyi bozan, havada, suda, toprakta kirliliğe sebep olan kirleticilerin tespiti, oluşumunun engellenmesi, minimalize edilmesi ve bertarafının sağlanması amacıyla çalışmalar yapmak ve ilgili makamlar ve müdürlükler arası iş birliği kurarak gerekli önleyici tedbirler almak,

9.6 Hava kirliliğinin kontrolü çerçevesinde evsel ve sanayi yakıtların çevreye en az zarar verecek şekilde kullanılmasının sağlanması amacıyla, içerik tespiti, bilgilendirme, duyuru ve eğitim çalışmaları düzenlemek,

9.7 Gürültü ve görüntü kirliliğin önlenmesi ve giderilmesi amacıyla gerekli denetimleri yapmak ve önleyici tedbirler almak,

9.8 Belediye sınırları ve mücavir alanlardaki kirliliğin engellenmesi ve giderilmesi amacıyla denetimde bulunmak, temizlik çalışmaları yapmak, kampanyalar düzenlemek ve bu amaçla diğer ilgili kurum-kuruluşlarla iş birliği yaparak önleyici tedbirler almak,

9.9 Çevre koruma konusunda görevli ve yetkili özel kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapmak, bu konuda gönüllü kuruluşları desteklemek ve yönlendirmek,

9.10 Belediye tarafından yapılacak her türlü plan ve projenin fayda ve maliyetleri ile çevresel olguların ortak bir çerçeve içerisinde değerlendirilmesini sağlamak, bu projelerin ÇED süreçlerini izlemek ve denetlemekle görevli ve tüm bu çalışmalarını yerine getirmede Amirlerine karşı sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 10: Bu yönetmelik Şavşat Belediyesi Meclisince kabulünden sonra yürürlüğe girer.

MADDE 11: Bu yönetmelik hükümlerini Şavşat Belediyesi Başkanı adına Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü yürütür.

MADDE 12: Bu yönetmelik oniki (12) maddeden oluşmaktadır.