İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
A A A

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

T.C.
ŞAVŞAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1: Bu Yönetmelik Şavşat Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2: Bu Yönetmelik, Şavşat Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün kuruluş amacı, faaliyet alanları, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3: Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b ve 18/m ile diğer yasa ve yönetmeliklere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4: Bu yönetmelikte geçen;

a. Başkanlık: Şavşat Belediye Başkanlığını,

b. Başkan Yardımcısı: İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Şavşat Belediyesi Başkan Yardımcısını,

c. Belediye: Şavşat Belediyesini

ç. Belediye Başkanı: Şavşat Belediye Başkanını,

d. Encümen: Şavşat Belediye Encümenini,

e. Meclis: Şavşat Belediye Meclisini,

f. Müdür: İşletme ve İştirakler Müdürünü,

g. Müdürlük: İşletme ve İştirakler Müdürlüğünü,

h. Personel: İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı çalışanları

ı. Yönetmelik: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Teşkilat ve Bağlılık

Kuruluş

MADDE 5: Şavşat Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48 inci maddesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Şavşat Belediye Meclisinin 03/10/2023 tarih ve 55 sayılı kararıyla kurulmuştur.

Teşkilat

MADDE 6:

6.1 Müdürlüğün personel yapısı aşağıdaki gibidir:

a. Müdür,

b. Memurlar

c. İşçiler

d. Diğer Personel

6.2 Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir:

a. Kalem Bürosu

b. İdari İşler Bürosu

c. Tesisler Bürosu

Bağlılık

MADDE 7: Müdürlük, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 8: Müdürlüğün görevleri aşağıdaki gibidir:

a. Müdürlük, kendisine bağlı olan birimlerin mal ve hizmet taleplerini, doğrudan temin ve ihale yoluyla, ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılar, Kurulmuş olan veya Başkanlıkça kurulması kararlaştırılan işletme ve iştiraklerin kuruluş, işleyiş ve her türlü iş ve işlemlerini yürütür.

b. Yatırım planlarına göre kendisine yöneltilen işlerin yapılmasını takip ve kontrol eder.

c. Belediye sorumluluk alanları içerisinde tesislerin kuruluş ve işleyiş işlemlerini yürütür.

ç. Müdürlüğe bağlı servislerin koordine halinde çalışmasını sağlar.

d. İşletmelerde uygulanacak olan ücretleri bölgesel bazda ve günün şartlarına göre belirlemek için çalışma yapar, belediye meclisine ve belediye encümenine sunar.

e. Meclisten çıkan tarifelerin uygulamasını sağlar ve denetler.

f. Sorumluluk alanları içerisinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlar.

g. Çalışan personeline hizmet içi eğitim verilmesini sağlar.

ğ. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre gerektiği durumlarda mal ve hizmet alımı yapar.

h. 5018 Sayılı Mali Kontrol Kanuna göre kurumun stratejik planı doğrultusunda yıllık performans programı ve bütçesini hazırlar.

ı. Müdürlüğün 5018 Sayılı Mali Kontrol Kanununa göre tüm taşınır işlemlerini yürütür.

i. Belediyenin ulusal ve uluslararası düzeyde uyguladığı/uygulayacağı tüm kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, vatandaş memnuniyeti ve diğer iyileştirme çalışmalarına yönelik yönetim sistemleri, standartlar ve kabullerin getirdiği/getireceği politikalara uygun olarak iş ve işlemlerini yürütür.

j. Müdürlüğe bağlı birimlerin tüm belediye ile koordineli biçimde çalışmalarını sağlar.

6.2 Müdürlük, bunlar dışında, mevzuatın öngördüğü diğer görevleri ile Başkanlıkça verilen görevleri mevzuat çerçevesinde gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur

Müdürlüğün Yetkisi

MADDE 9: Müdürlük, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün Sorumluluğu

MADDE 10:

10.1 Müdürlük, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili mevzuatta belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekte sorumludur.

10.2 Müdürlük, belediyenin Stratejik Planında ön gördüğü misyon, vizyon ve ilkeleri doğrultusunda hizmetlerini yerine getirmekle sorumludur.

Müdürlük Bürosu Görevlileri Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11: Müdürlük Bürosu görevlilerinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

a. Müdürlüğün idari yazışmalarını takip eder.

b. Müdürlük tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin gerekli satın alımlarını doğrudan alım veya ihale usulü ile yapar. İhale işlerinin hak ediş ve kesin hesap işlemlerini yürütür.

c. Müdürlüğün demirbaş işlemlerini Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak takibini yapar.

ç. Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu demirbaş ve sarfiyat malzemelerinin teminini sağlar.

d. Proje raporlamalarında finansal veri ve dokümanların oluşmasına destek verir.

e. Müdürlüğün stratejik planı, performans programı ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını koordine eder.

f. Müdürlükçe verilen ve mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yapar.

MADDE 12: İdari işler bürosu görev, yetki ve sorumlulukları

a. Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlar.

b. Müdürlük bütçesini, stratejik planlamaya uygun yönetimini sağlar.

c. Görevi gereği müdürlükçe verilen işleri plan ve programa bağlayarak mevzuat çerçevesinde yapar.

ç. Müdürlük ile ilgili düzenleyici işlerin yapılmasını sağlayarak hazır hale getirir.

d. Personel ile ilgili yıllık izin, disiplin, görevlendirme gibi özlük işlerini takip eder.

e. Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurur ve takibini sağlar.

f. Stok kontrollerinin ve malzeme sayımlarının zamanında yapılması, kontrol ve takibini yapar.

g. Tesislerin gelir ve giderleri ile ilgili Vergi Usul Kanunu, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerinde göre gerekli defterleri tutar ve diğer gerekli işlemleri yapar.

h. Müdürlükçe verilen ve mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yapar.

Tesisler Bürosu Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 13:

13.1 Tesisler Bürosunun görev, yetki ve sorumlulukları

a. Tesislerin çalışma programlarını hazırlar.

b. Tesislerde çalışan personelin sevk ve idaresini yapar.

c. Ücretleri bölgesel bazda ve günün şartlarına göre belirlemek için çalışma yapar ve belediye meclisine ve belediye encümenine sunar.

ç. Ücreti ödemeyenler hakkında yasal takibat yapar.

d. Belediye sınırları içerisinde tesislerin kuruluş ve işleyiş işlemlerini yürütür.

e. Meclisçe karara bağlanan tarifelerin uygulamasını sağlar ve denetler.

f. Tesislerin bakımlı ve hizmete hazır olmasını sağlar.

g. Tesislerin bakım, onarım ve korunması için önlemler alır.

h. Tesislerin günlük kontrollerini yaparak eksikliklerini giderir.

ı. Tesislerde bulunan demirbaşları temiz, bakımlı ve kullanılır halde bulundurur.

i. Tesislerin "Tesis Bilgi Dosyası"nı tutar.

j. Altı ayda bir üst makama tesisler hakkında rapor verir.

k. Müdürlükçe verilen ve mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yapar.

13.2 Bakım ve onarım hususları: Tesislerin günlük faaliyet öncesi, faaliyet sonrası ve aylık bakımını yapar.

MADDE 14:

14.1 Müdürün görevleri aşağıdaki gibidir:

a. Müdür, Madde 8’de belirtilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü olup, Başkanlık Makamı ile Başkanın görevlendirdiği Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

b. Müdürlüğü temsil eder.

c. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.

ç. Müdürlüğün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin amiridir.

d. Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

e. Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

f. Personeli arasında yazılı veya sözlü görev dağılımı yapar.

g. Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

ğ. Müdürlüğün stratejik plan, performans programı ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlar.

h. Müdürlüğün yıllık bütçesinin hazırlanmasını sağlar.

14.2 Müdürün yetkileri aşağıdaki gibidir:

a. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için gereken kararları ve tedbirleri almak ve uygulatmak.

b. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak.

c. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisine sahip olmak.

ç. Şavşat Belediye Başkanlığı İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi hükümlerine göre işlem yapmak.

d. Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak.

e. Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermek.

f. Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, karşılaştığı aksaklıkları gidermek.

g. Sorumlu olduğu tüm personelin yıllık, mazeret, hastalık, doğum ve ücretsiz ve benzeri izin kullanış zamanlarını planlamak ve kullanılmasını sağlamak.

ğ. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirlemek ve başkanlık makamına onaya sunmak.

h. Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapmak.

ı. Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla istişare yapmak.

14.3 Müdür 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının, kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

MADDE 15: Müdürlüğün tüm personeline verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler elektronik ve/veya fiziksel ortamda kaydedilerek ilgilisine verilir.

Görevin Planlanması

MADDE 16: Müdürlükteki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

MADDE 17: Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük Büroları Arasında İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 18:

18.1 Müdürlük büroları arasındaki işbirliği ve koordinasyon müdür tarafından sağlanır.

18.2 Müdürlüğün yazışmaları başkanın veya yetki verdiği başkan yardımcısının imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, belediyenin diğer birimleriyle olan yazışmaları müdürün imzası ile de yürütülebilir. İmza yetkisi devri hükümleri bu fıkradan istisnadır.

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen-Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlemler

MADDE 19:

19.1 Müdürlüğe gelen evraklarla ilgili yapılacak işlemler aşağıdaki gibidir:

a. Belediyeye her türlü kanal ile (şahsen, telefon, faks, posta, kurye, sosyal medya ve benzeri) gelen başvuruları kontrol ederek faaliyet alanına giren başvuruların sevkini fiziksel ve elektronik ortamda kabul eder.

b. Müdürlüğe gelen başvurular, personele müdür veya yetkilendirdiği kişi eliyle doğrudan zimmetlenerek işlemlerin yapılması sağlanır.

c. İşlemi tamamlanan evraklar müdürlük arşivinde fiziksel ve elektronik ortamda saklanır.

19.2 Müdürlükten giden evraklarla ilgili yapılacak işlemler aşağıdaki gibidir:

a. Belediye dışında herhangi bir yolla (posta, kurye ve benzeri) gidecek evraklar, müdürlük tarafından hazırlanarak evrak çıkışını sağlayan birime gönderilir.

b. e-yazışma paketi ile paketlenen evraklar, belediye dışına Kayıtlı Elektronik Posta yoluyla ilgili kuruma elektronik ortamda mevzuata uygun bir şekilde gönderilmesi sağlanır.

c. Müdürlük tarafından hazırlanan evraklarda “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” dikkate alınır.

Arşivleme ve Dosyalama İşlemleri

MADDE 20: Belediye içerisinde fiziksel ve elektronik arşivleme ile ilgili yapılacak işlemler aşağıdaki gibidir:

a. Belediyeye dışarıdan gelen evraklar, belediye genelini ilgilendiriyorsa belediye fiziksel arşivine, müdürlükleri ilgilendiriyorsa ilgili müdürlüğe gönderilir.

b. Belediye içerisindeki tüm fiziksel ve elektronik dosyalama - arşivleme işlemleri Standart Dosya Planına uygun olarak yapılır.

c. Müdürlük, müdürlük arşivinde saklama süresi dolan evrakları kurum arşivine devreder ve imha edilmesi gereken evrakları Standart Dosya Planına uygun olarak hazırlanan İmha Planı’na göre Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı arşiv biriminin koordinasyonunda, İmha Komisyonunun onayının ardından imha eder.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

MADDE 21:

21.1 Müdürün denetim ve disiplin yetkileri aşağıdaki gibidir:

a. Müdür, tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

b. Müdür, Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

21.2 Müdürlükte çalışan tüm personelin izin, rapor, ödüllendirme, cezalandırma benzeri işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan dosyalarını tutar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 22: Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümlerine uygun işlemler yürütülür.

Yürürlük

MADDE 23: Bu yönetmelik, Şavşat Belediye Meclisinin kabulü ve İlgili Kanun hükümlerine göre yapılacak ilanlar ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24: Bu Yönetmelik hükümlerini Şavşat Belediye Başkanı yürütür.