C, D, S ve T Plaka Yönetmeliği
A A A

C, D, S ve T Plaka Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ – KAPSAM – TANIMLAR – YASAL DAYANAK

Amaç

MADDE 1: Bu Yönetmelik Şavşat Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içerisinde belirlenen güzergâhlarda yolcu taşıma izni verilen (D) serisinden Dolmuş minibüslerin, (T) serisinden taksilerin, Servis taşımacılığı yapmak üzere tescil edilmiş özel plakalı (S) serisinden Personel ve (C) serisinden Öğrenci servis araçlarının ne şekilde çalışacaklarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kuruluşlar arasındaki ilişkilerini, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2: Bu Yönetmelik;

 1. Şavşat Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde, (D) plakalı Dolmuş minibüsleri,

 2. Şavşat Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde, (T) plakalı çalışacak taksileri

 3. Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları,

 4. Resmi ve Özel Kuruluşların şehir içi yolcu taşıma istemine ücreti karşılığında cevap veren özel ya da tüzel kişilere ait ( S ) plakalı araçları,

 5. Okul öncesi, ilköğrenim, ortaöğrenim öğrencilerini taşımak üzere okul servis aracı olarak kullanılan (C) plakalı araçları,

 6. Mülkiyetindeki araçlarla kendi personelini taşıyan özel kuruluşları,

 7. Mülkiyetindeki araçlarla kendi öğrencilerini taşıyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Özel Okulları, Anaokulları, Özel Yurtları ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Kreşleri,

 8. Müşteri hizmeti adı altında ücretsiz yolcu taşımacılığı yapan servis araçlarını, kapsar.

Tanımlar

MADDE 3: Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;

 1. Belediye: Şavşat Belediyesi’ni,

 2. Encümen: Şavşat Belediyesi Encümeni’ni,

 3. Müdürlük veya Amirlik: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünü veya Zabıta Amirliğini,

 4. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü veya Zabıta Amirliği: Bu yönetmelik kapsamındaki iş ve işleyişleri yürüten idareyi,

 5. Araç Sürücüsü: Çalışma Ruhsatlı Araçları sevk ve idare eden şoförü,

 6. Araç sahibi (İşletici) : Çalışma ruhsatlı aracın trafik tescil ruhsatı ve belediye çalışma ruhsatında isimleri yazılı bulunan ve araç üzerindeki tüm hukuki sorumluluğa sahip olan özel ya da tüzel kişi veya kişileri,

 7. Araç Sürücüsü Tanıtım Kartı: Çalışma Ruhsatlı araçları kullanan kişilerin bağlı oldukları meslek odalarından alacakları ve araçlarında bulunduracakları tanıtım kartını,

 8. Araç Uygunluk Kontrol Formu: Kapsam kısmında adı geçen araç işleticilerinin, araçları için bu yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen Teknik Komisyondan alacakları araç uygunluk kontrol formunu EK:3,

 9. Çalışma Ruhsatı: Belediye Encümenince belirlenen güzergâhlarda çalışacak işleticilerin, ücretini (harcını) yatırarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden veya Zabıta Amirliğinden alacakları 1 işletme yılı geçerliliği olan ve her yıl bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak yenileyecekleri belgeyi, EK:1,

 10. Güzergâh İzin Belgesi: Belediye Encümenince belirlenen güzergâhlarda çalışacak işleticilerin, araçlarına Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden veya Zabıta Amirliğinden alacakları 1 işletme yılı geçerliliği olan ve her yıl bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak yenileyecekleri belgeyi, Ek.2,

 11. Meslek Odası: Artvin- Şavşat Şoförler ve Otomobilciler Odası ve Ticaret ve Sanayi Odası.

 12. Otomobil: Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.

 13. Taksi: Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan, insan taşımak için imal edilmiş bulunan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen şekilde muayenesi ve damgası yapılmış, ücret hesaplama yöntemine uygun tarife yüklenmiş ve tip onayı alınmış taksimetre ile yolcu taşıyan M1 sınıfı ticari motorlu araçtır.

 14. Otobüs: Yolcu taşımacılığında kullanılan, sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır.

 15. Minibüs: Yapısı itibariyle sürücüsü dahil oturma yeri onyediyi aşmayan insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı,

 16. Servis Aracı: Resmi ya da özel kuruluşlara veya öğrencilere ücreti karşılığında toplu taşıma hizmeti verme amacı ile kullanılan ve Artvin Valiliği İl Trafik Komisyonunun almış olduğu karara göre Artvin Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde ve İlçe Trafik Tescil bürolarında 08 ( S ) ve 08 (C) plaka serisine kayıtlı olup, personel ve Öğrenci taşıyan araçları,

 17. Okul: Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta öğrenim veren özel veya kamu kuruluşları,

 18. Özel Kuruluş: Her türlü Özel Şirket, Ortaklık, Banka, kooperatif vb. kuruluşları,

 19. Resmi Kuruluş: Başbakanlığa ve Bakanlığa bağlı resmi daireler, Mahkemeler, Yüksek Eğitim Kuruluşları, Askeri Kuruluşlar, Kamu İktisadi Teşekkülleri, Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile bu kuruluşların sermayelerinin çoğuna sahip olduğu bankalar, şirketler ve benzeri kuruluşlar ile diğer kamu kuruluşları,

 20. Toplu Taşıma Seyahat Kartları: Toplu taşıma araçlarında geçerli olacak indirimsiz, indirimli ve ücretsiz kişiselleştirilmiş seyahat kartları ile manyetik kartları,

 21. Hat: Taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini,

 22. Yolcu: Aracı kullanan sürücü dışında araçta bulunan kişileri,

 23. Güzergah: Taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da dahil takip edilen yolu,

 24. Durak : Toplu taşıma aracının güzergah boyunca yolcu indirme bindirme yapacağı noktaları

 25. Durak Temsilcisi: Taksi, Minibüs, ve Otobüs durağında faaliyet gösteren işletmecileri temsil eden kişiyi,

 26. Taksimetre: Takıldığı taşıtın özelliklerine ve ayarlandığı tarifeye göre, taksi müşterisi tarafından ödenecek para miktarını, açık olduğu süre boyunca, belirli bir süratin altında kat edilen mesafeye ve taşıtın işgal edildiği süreye bağlı olarak kendiliğinden hesaplayan ve sürekli gösteren ölçü aletini.

Yasal Dayanak

MADDE 4:

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu,

 2. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

 3. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,

 4. 02.04.1986 tarih, 10553 sayılı Bakanlar Kurulu’nun Ticari Plakaların Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Kararı,

 5. 25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği,

 6. Karayolları Taşıma Yönetmeliği

 7. Seyahat Kartları Yönetmeliği,

 8. 6183 sayılı Amme alacakları Kanunu,

 9. Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik

 10. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

 11. 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun

 12. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği

 13. 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu

 14. 25 Şubat 2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren bakanlar kurulu kararınca çıkarılan kamu kurum ve kuruluşları personel servis hizmet yönetmeliği

 15. 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki Kanun hükümlerindeki hak ve yetkilerinden alır.

Bu yönetmelikte herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi ya da kuruluşun herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masumiyet veya muafiyet sağlamaz.

İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Hat, Durak Verilmesi ve Kaldırılması İçin Yapılacak işlemler

MADDE 5:

 1. Şavşat Belediyesi sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapmak üzere bu yönetmelikteki belirlenen koşullara uymak kaydıyla kapsam kısmında adı geçen araçlara hat ve durak verilmesine, güzergâh ile ilk hareket ve son durak yerleri, indirme bindirme yerleri, hatlarda çalışacak araç sayıları ve kapasiteleri, hatları ve güzergâhları birleştirme veya değiştirme, güzergâhın kaldırılması hakkındaki hususlara Belediye Encümenince karar verilir. 

 2. Bu Yönetmeliğin tesisinden önce tahsis edilen hatlar da bu Yönetmelik kapsamındadır.

 3. Şavşat Belediye Başkanlığı, Ulaşım planlaması gereği Şavşat Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediye Encümen kararları alarak hat ve duraklarda araç eksiltme, arttırma, güzergâhları birleştirme veya değiştirme ile hatların kaldırılmasına karar verir.

 4. Taksi durağı açma talebinde bulunan müracaatçılar, depolama noktalarını, araç sayılarını durakta çalışan şoför esnafın; İsimlerini belirterek, Belediye Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Müracaat Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce veya Zabıta Amirliğince değerlendirilerek karar alınmak üzere Belediye Encümenine gönderilecektir.

İlk Defa Çalışma Ruhsatı Alacak Araç Sahiplerinin Başvuru Şartları

MADDE 6

 1. Şavşat Belediyesi sınırları içinde, kapsam kısmında adı geçen araçlara Çalışma Ruhsatı Şavşat Belediye Başkanı tarafından bu yönetmelik hükümlerine göre verilir.

 2. Şavşat Belediyesi sınırları içinde çalışacak kapsam kısmındaki adı geçen araçların “Çalışma Ruhsatı” EK:1 almaları zorunludur. Bu belge olmadan Ticari araç çalıştırmaları yasaktır.

 3. Şavşat Belediyesi sınırları içinde ‘’Çalışma Ruhsatı’’ düzenlenmesi esnasında İlçe Trafik Tescil Şube Müdürlüğü kayıtları göz önünde bulundurulur.

 4. Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ,Şavşat İlçe Trafik Tescil Bürosundan şirket veya şahıs adına tescil edilen Ticari plakalı (D) serisinden Dolmuş minibüslere, (T) serisinden taksilere, (S) serisinden Personel servis (C) serisinden okul servisi araçlarına, ‘Çalışma Ruhsatı’ almak için aşağıdaki belgelerin tamamlanarak Müdürlüğe veya Amirliğe başvurulması zorunludur.

  1. Dilekçe (Dilekçede ikametgah adresi, aracın plakası, modeli, motor numarası, şase numarası, kaç kişilik olduğu ve çalışmak istenilen hat belirtilir.)

  2. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur belgesi.

  3. Trafik tescil ruhsat fotokopisi,

  4. İlk araç için yaş şartı aranır. (0-10 yaş )

  5. Nüfus Müdürlüğünden Şavşat İlçe merkez hudutları içinde oturduğuna dair tasdikli ikametgâh belgesi, (Şirketlerin Artvin Ticaret Odasına kayıtlı olması ve Merkez Şubesinin Artvin- Merkez ve Şavşat’ta olduğuna dair belge).

  6. Aracın mali sorumluluk ve ferdi koltuk sigorta poliçesi,

  7. Sosyal Güvenlik Kaydı ( Şirketlerde aranmaz) ve 2 adet fotoğraf (Şirketlerde aranmaz)

  8. Yetkili sürücü belgesine sahip olmak.

  9. Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından almış olmak.

  10. Ticari Taşıt Kullanma Belgesi SRC,

  11. Savcılıktan İyi Hal Kâğıdı

  12. Adli Sicil Kaydında (Türk Ceza Kanunu’nun 102, 103, 104, 105, 109, 188, 190, 227 maddelerinden) suçlardan hüküm giymemiş olması şartını sağlayacaktır.

  13. Bağlı olduğu odadan kayıtlı olduğuna dair aynı yıla ait faaliyet belgesi,

  14. Taşımacılık faaliyetinden başka ticari olarak ilişiği olmadığına dair Artvin vergi dairelerinden mükellefiyet kaydı (Şirketlerde ve Özel Toplu Taşıma Araçlarında aranmaz),

  15. (S) ve (C) plakalı servis araçları şirket adına kayıtlı olabilir. Diğer ticari plakalı araçlar, ortaklı olabilir ve bu ortaklık sadece adi ortaklık olup (hisse oranlarını belirten Noterden düzenlenmiş ortaklık sözleşmesi ile ortaklı olabilir), şirket ortaklığı olmamalıdır. Bu tür başvurularda kişinin veya ortakların tamamının yönetmelikte belirtilen şartları taşıması gerekir. Kişi veya ortaklardan herhangi birinin durumu yönetmeliğe uygun olmadığı taktirde Müdürlükçe veya Amirlikçe Çalışma Ruhsatı verilmez. Çalışma Ruhsatı verildikten sonra yönetmeliğe aykırı durumu tespit edilen kişi veya ortaklara durumlarını yönetmeliğe uygun hale getirmesi için Belediye encümen kararı ile en çok 2 aylık süre verilir. Çalışma Ruhsatı geçici olarak askıya alınır aracın hattında çalışmasına izin verilmez. Bu süre içinde düzeltme yapılmadan çalışma yaptığı tespit edildiğinde Belediye Encümenince 1608 sayılı kanun gereği para cezası ile cezalandırılmasının yanında araç 3 ila 15 gün arasında faaliyetten men edilir. Karar İlçe Emniyet Müdürlüğüne veya Amirliğine bildirilerek aracın otoparka çekilerek bağlanması sağlanır. Süre sonunda düzeltme yapılmadığı takdirde Çalışma Ruhsatı Encümen kararı ile iptal edilir. Bu kişi veya kişilerin başka bir hat ve ortaklık için başvuruları kabul edilmez ve hak verilmez. Belgelerini sunanların başvuruları kabul edilir.

 5. Başvuru dilekçe ile ekleri Müdürlükçe incelenir, dilekçe ve ekler eksiksiz ise araçlar Teknik Komisyona havale edilir ve ‘Araç Uygunluk Kontrol Formu’ Ek:3 alması istenir. Araç Uygunluk Kontrol Formu alan araç sahipleri Belediye Meclisince kabul edilen Gelir tarifesindeki ücretin tamamını yatırdığına dair makbuzu Müdürlüğe ibraz ettikten sonra Müdürlük tarafından Çalışma Ruhsatı düzenlenir. Çalışma Ruhsatı belgelerinde;

  1. Ruhsat sahibinin T.C. Nosu, Adı, Soyadı, Baba Adı, Doğum Tarihi ve Yeri, İkametgah Adresi ve Plaka üzerinde hak ve menfaati olan ortaklar

  2. Araç Bilgileri, Plaka No, Cinsi, Modeli, Koltuk Sayısı, Markası, Motor No,

  3. Sürücü bilgileri, sürücü Adı Soyadı, T.C. No, Sürücü Belge Cinsi/Yılı,

  4. Aracın Ruhsat Sicil Nosu, Durak Adı ve Aracın Hattı yazılır.

 6. İlk Defa Çalışma Ruhsatı alacak olan araç sahiplerinin ödeyeceği ücretler: İlk defa çalışma ruhsatı alacak hak sahiplerinden Belediye Meclisince kabul edilen Gelir Tarifesindeki ücretler defaten alınır. İşletici, ücretin ödendiğine ilişkin belgeyi Müdürlüğe veya Zabıta Amirliğine teslim ettiği takdirde adına Çalışma Ruhsatı düzenlenir.

 7. Çalışma Ruhsatı bulunan Araç Sahiplerinin ödeyeceği ücretler: Dolmuş minibüslerinin ödeyeceği Yıllık Ruhsat Harcı Ocak ayı sonuna kadar, Otopark ücreti müteakip ayı takip eden ayın 5 ine kadar, Personel servis taşımacılığı yapan (S) plakalı araçlar Yıllık Ruhsat Harcını her yıl 1’inci ayın sonuna kadar, Öğrenci servis araçları Yıllık Ruhsat Harçlarını Okulların açıldığı tarihten itibaren 1ay içerisinde öderler. Belirtilen ücretleri zamanında ödemeyenler hakkında 6183 sayılı amme alacakları tahsil usulü ile ilgili kanun hükümleri uygulanır.

 8. Çalışma ruhsatı 1(bir) kişi üzerine düzenlenir, 1(bir) kişi üzerine 2(iki) adet çalışma ruhsatı düzenlenmez.

 9. Minibüs ve taksi sahipleri karşılıklı hat değişiminde (aynı plaka serisindeki araçlar arasında becayiş yapılması halinde) ilgili oda görüşünü alarak Belediye’ye karşılıklı dilekçeyle başvurabilirler. Dilekçe ekine;

  1. Trafik tescil ruhsat fotokopisi,

  2. Belediye çalışma ruhsatı fotokopileri,

  3. Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur belgesi,

  4. Eski çalışma ruhsatları eklenerek Müdürlüğe veya Amirliğe ibraz edilir, Müdürlük veya Zabıta Amirlik kararı olumlu ise yeni çalışma ruhsatları düzenlenir.

Resmi Kurum ve Kuruluşların Personel Servisleri ile ilgili Hükümler

 1. Belediye mücavir alan sınırları içinde Resmi, Özel Kurum ve Kuruluşlar; Personel Servis Taşımacılığı yaptırmak üzere özel araç kiralamak için yapacakları ihalelerde, 08 S plaka nolu Artvin, Şavşat Trafik ve Tescil Şube Müdürlüğüne kayıtlı minibüsler olma şartı aranacaktır.

 2. Şavşat Belediyesi sınırları içindeki tüm resmi ve kurum ve kuruluşlar, personel servis taşımacılığı yaptırmak üzere servis aracı kiralama hizmet alımları için yapacakları ihale ilanlarında ve ihale sözleşmelerinde bu yönetmelik hükümlerine göre Şavşat Belediyesinden Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (ruhsat) almış araç olma şartını arayacaklardır.

Çalışma Ruhsatlı Araçlara Devir ve Ortak Alınması ile İlgili Başvuru Talepleri Hakkındaki İşlemler ve İstenilen Evraklar

MADDE 7: Belediye Çalışma Ruhsatları; Trafik tescil ruhsatında kayıtlı bulunan araç sahiplerine verilir. Belediyeden Çalışma Ruhsatlı araç sahibi veya sahipleri Belediyeye başvuru yaparak Encümen kararı alındıktan sonra aracın Noter satışını ve Emniyet Trafik Tescil Bürolarından devrini yapabilirler veya ortak alabilirler. Belediyeye başvurmadan ve Encümen kararı alınmadan yapılan satışlarda satın alan bu satıştan, ortak almalarda, ortak bu hisse devrinden dolayı hak sahibi olamaz. Ortakların arasındaki hisse oranı kendileri tarafından belirlenebilir, bu ortaklık (S) ve (C) Plakalı servis araçlarında şirket ortaklığı olabilir. Diğer araçlarda sadece şahıs ortaklığı olup şirket ortaklığı olamaz. İş bu yönetmelikteki şartların da yerine getirilmesi zorunludur. Başvuru sahibinin olmadığı durumlarda Noterden alınan vekâletnameler kabul edilir. Devir, satış ve ortak almada Encümen kararı alınması için takip edilecek işlemler;

 1. Araç Devir veya Ortaklık Almak İsteyenler

  1. Dilekçe (Devir ile birlikte model değişikliği yapılacaksa dilekçede belirtilir ),

  2. Nüfus Müdürlüğünden Şavşat Merkez İlçe hudutları (mücavir alan) içinde oturduğuna dair tasdikli ikametgah belgesi ve nüfus cüzdan sureti,

  3. Yeterli Sürücü Belgesine sahip olmak

  4. Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından almış olmak,

  5. Adli Sicil Kaydında (Türk Ceza Kanunu’nun 102, 103, 104, 105, 109, 188, 190, 227 maddelerinden) suçlardan hüküm giymemiş olma şartını sağlayacaktır. (Bu maddelerden hüküm giyenler affa uğramış dahi olsa devir alma /ortaklık işlemi yapamazlar).

  6. Belediye Encümeninin izni olmadan satış ve devir yapılamaz. Devirler %10 ile %100 arası olabilir. Devir Temlik Ücreti her yıl Belediye Meclisince belirlenen ücret tarifesindeki miktar olup, Belediye veznesine nakit ve peşin olarak ödenir.

  7. Mevcut araçların devir işlemlerinde ilgili Kooperatiflerden görüş alınacaktır. Ortak almalarda da aynı evraklar tamamlanır (Tüm ortaklar için aynı evraklar tamamlanır). Mevcut ortak diğer ortağın hissesini almak isterse ticari araç tahsis belgesi aranmaz.

 2. Aracı Çalışma Ruhsatlı Olarak Satmak İsteyenler

  1. Dilekçe

  2. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur belgesi

  3. Araç üzerinde satılamaz kaydı varsa bunun kaldırıldığına dair ilgili kurumdan yazı getirilmesi gerekir,

  4. Trafik ruhsatları (Motorlu araç tescil ve trafik belgeleri)

   Tüm evraklar tamamlanarak her iki mükellef Müdürlüğe veya Zabıta Amirliğine başvurularını yaparlar. Müdürlük veya Amirlik tarafından gerekli inceleme yapıldıktan sonra evraklar karar alınmak üzere Belediye Encümenine gönderilir. Evraklar eksik veya şartlar karşılanmıyorsa başvuru reddedilir.

 3. Encümen kararı olumlu ise:

  1. Noter Satış Sözleşmesi fotokopi

  2. Trafik ruhsat (Motorlu araç tescil ve trafik belgeleri) fotokopileri

  3. Plaka yazılı vergi levhası fotokopisi

  4. Eski çalışma ruhsatı ve 2 adet fotoğraf ( Fotoğraf şirketlerde aranmaz)

  5. Trafik sigorta poliçeleri,

   Bu belgelerin Encümen kararının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde tamamlanması gerekmektedir. Yönetmeliğin devir ücreti ile hükümleri gereği Devir Temlik ücreti tahsil edilerek tüm evraklar tamamlanıp Müdürlüğe veya Amirliğe teslim edilir ve Müdürlükçe veya Amirlikçe, Çalışma Ruhsatı aracı alan kişi adına düzenlenir.

   Encümen kararının tebliğ tarihinden itibaren mücbir sebepler nedeniyle 30 gün içinde evraklarını tamamlayamayan alıcı kişi veya kişilere Müdürlük veya Amirlik tarafından 15 gün daha süre verilir. Bu süre zarfında evraklar tamamlanmadığı takdirde Çalışma Ruhsatı en çok 120 takvim günü süre askıya alınır ve aracın hattında çalışmasına izin verilmez. Bu sure içerisinde evraklar tamamlandığı anda Çalışma Ruhsatı düzenlenir, tamamlanmadığı takdirde Çalışma Ruhsatı Encümen’ce iptal edilir.

 4. Devir Ücretleri:

  1. Ticari Taksi, Dolmuş Minibüsleri ve Servis taşımacılığı yapmakta olan (S) plakalı Personel servisi ve (C) plakalı Öğrenci servis araçların Devir Temlik ücreti her yıl Belediye Meclisince tespit edilir.

  2. Tespit edilen devir temlik ücretleri bir (1) yıllıktır.

  3. Devir temlik ücretleri tamamı peşin ödenir.

  4. Mirasçılar adına Çalışma Ruhsatı düzenleneceği takdirde Devir Temlik Ücreti alınmaz. (Mahkemece alınan veraset intikal davasında ismi geçenlerden) Diğer kan hısımları arasındaki devirlerde, tam devir ücreti alınır. Bir başka şahısa aracı satmak istedikleri takdirde Devir Temlik ücreti alınır. Birinci derece Anne-Baba-Eş ve Çocuklardan Devir Temlik Ücreti alınmaz.

  5. Varisler arasında anlaşmazlık halinde, Belediye Hukuk İşlerinin görüşleri doğrultusunda işlem yapılır.

Ticari Taksi, Servis Araçları ve Dolmuş Minibüsleri Taşıma Ücret ve Tarifesi

MADDE 8:

 1. (T) plaka ticari taksilerin taşıma ücreti Meslek Odasından alınan görüş ile Belediye Meclisince belirlenen Taksimetre açılış ücreti - km ücreti çerçevesinde alınır.

 2. Herkes seyahatinin ücretini ödemek zorundadır.

 3. Taksimetre açılış ücreti müşterinin alındığı noktadan başlar.

 4. Dolmuş Minibüsleri ve Servis araçları taşıma ücreti ile ücretsiz ve indirimli yolculara ait taşıma tarifesi Meslek Odasından alınan görüş ile Belediye Meclisi tarafından belirlenir. Yeni tarife Belediye Meclis Kararının yürürlük tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve işleten bu karara uymak zorundadır.

 5. Ticari Taksilerde Mücavir alan dışına yapılan seyahatlerde, taşımacılık ücreti müşteri dilerse pazarlık usulü ile de yapılabilir.

 6. 50 kg aşmayan yüklerde ayrıca bagaj ücreti talep edilmez.

Çalışma Ruhsatlı Araç Sahiplerinin Ölümü Halinde Veraset Yolu İle İntikallerde Yapılacak İşlemler

MADDE 9: Mahkemeden alınacak veraset ilamında yazılı varislerin başvurusu üzerine Emniyet Trafik Tescil Bürolarından düzenlenmiş Motorlu Araç Tescil Belgesinde belirtilen mirasçı adına Çalışma Ruhsatı düzenlenir. Araç mirasçılardan birinin üzerine düzenlenir. Mirasçının Yönetmeliğin 7/a ve 7/c maddelerinde belirtilen evrakları tamamlamaları gerekir. Mirasçı için gerekli belgeler istenirken yönetmelikte belirtilen Ticari olarak ek iş yapmama, Sürücü Belgesi, Ticari Taşıt Kullanma Belgesi(SRC) şartları aranmaz. Bu durumda mirasçı aracı kullanacak şoförün Sürücü Tanıtım Kartını ve Ticari Taşıt Kullanma belgesini Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne veya Zabıta Amirliğine teslim etmek zorundadır. Mirasçılar her sürücü değişikliğinde bu belgeleri dosyasına konulması için Müdürlüğe veya Amirliğe bildirim yapmak zorundadır.

Diğer varis adına çalışma ruhsatı düzenlenmesi isteniyorsa noterde düzenlenen muvafakatname ile Müdürlüğe veya Amirliğe başvuru yapılır. Müdürlük tarafından gerekli inceleme yapıldıktan sonra evraklar Belediye Encümenine gönderilir. Encümen kararı olumlu ise çalışma ruhsatı düzenlenir.

Mirasçılar yeni Trafik Tescil Ruhsatı çıkardıktan sonra Belediye Çalışma ruhsatının kendileri adına düzenlenmesini istemeyip aracı başka bir şahısa satmak istediklerinde, yönetmelik koşullarına uygun kalmak ve belediyeden izin almak suretiyle satış işlemini devir temlik ücretini ödemeleri koşuluyla yapabilirler. Aracı almak isteyen kişilerin Yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen evrakları tamamlamaları gerekmektedir. Ticari faaliyeti bulunan şahısların ticari plaka almalarına izin verilmez (10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında).

İcra Yolu İle Yapılan Satışlarda Uygulanacak Kurallar

MADDE 10: Belediyeden Çalışma ruhsatlı araçların icra marifetiyle satışı sonucunda yeni sahibinin Çalışma Ruhsatı alabilmesi için Yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen evrakları tamamlamaları gerekmektedir. Ticari faaliyeti bulunan şahısların ticari plaka almalarına izin verilmez (10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında). Bu durum icra dairelerince yapılacak satış ilanlarında belirtilir. İcra satışlarında, Belediyeye devir ve temlik ücretinin ödemesi ve yönetmelik hükümlerine uyması halinde yeni sahibine Çalışma Ruhsatı verilir. İcra yolu ile trafikten men edilerek çalışmayan araçların Çalışma Ruhsatları konu çözümleninceye kadar askıya alınır.

Model Değişikliği Yapmak İsteyen Araç Sahiplerinin Uyacakları Kurallar

MADDE 11: 

 1. Dolmuş Minibüsleri, Taksi, Servis araçları sahipleri araçlarını yeni bir araçla değiştirmek İstediklerinde araca ait;

  1. Dilekçe

  2. Trafik ruhsatları,

  3. Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur belgesi,

  4. Eski aracını trafikten çekme belgesi (fotokopisi),

  5. Noter satış sözleşmesi,

  6. 2 adet fotoğraf,

  7. Dolmuş Minibüsleri, Servis araçları ve Ticari Taksilerde yaş sınırı 0-10 yaş aralığında olması koşuluyla, Amirliğe veya Müdürlüğe başvurur. Yeni araç uygunluk şartları bakımından Ulaşım Müdürlüğünce veya Zabıta Amirliğince incelenir, ‘Araç Uygunluk Kontrol Formu’ EK:3 düzenlenir. Ulaşım Müdürlüğünce veya Zabıta Amirliğince uygun görülen araç adına Çalışma Ruhsatı düzenlenir.

 2. Araç sahipleri, model ve marka değişikliklerini Emniyet Trafik Tescil tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Belediye’ye bildirimde bulunmak zorundadır.

 3. Dolmuş Minibüsleri, Taksi ve Servis araçlarında Devir ile birlikte araç değişikliği yapılabilir. Ancak aracı almak isteyen kişi veya kişiler bu taleplerini Müdürlüğe veya Amirliğe evraklarını sunmadan önce başvuru dilekçesinde bildirmelidir. Dilekçede; aracın sadece ticari plakasını alacağını ve yerine koyacağı aracın yaşı, cinsi, modeli, markası, motor numarası vb. teknik bilgileri belirtmek zorundadır. Araç için Ulaşım Müdürlüğünden veya Zabıta Amirliğinden "Araç Uygunluk Kontrol Formu" EK:3 aldıktan sonra devir işlemi için Encümene sevk edilir. Encümen Kararı ile aracın devri uygun görülür ise Amirlikçe araç adına Çalışma Ruhsatı düzenlenir. Hususiye çıkartılan, satılan veya trafikten çekilen eski aracın motorlu araç tescil belgesi Müdürlüğe veya Amirliğe teslim edilir.

Çalışma Ruhsatlı Araç ve Sürücülerinde Aranacak Şartlar

MADDE 12: 

 1. Çalışma Ruhsatı Verilecek Dolmuş Minibüslerinde Aranacak Şartlar

  1. Çalışma ruhsatı yenilenecek (vize) araçların model yaşı, trafik tescil belgesindeki model yılı itibariyle 15 yaşından, ilk defa çalışma ruhsatı verilecek ve model değişikliği yapılacak araçların model yaşı ise trafik tescil tarihine göre 0-10 yaşından,Devir yapılan araçlarda ise 15 yaşından büyük olamaz.

  2. Yolcu taşımacılığına katılacak araçlar, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve buna bağlı Karayolları Trafik Tüzüğü kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan araçlar için tespit edilmiş şartlara haiz olacaktır.

  3. Belediye Meclisi tarafından belirlenen fiyat tarifesi dolmuş minibüsleri içerisinde görünür şekilde bulundurulacaktır.

  4. Araçların Renkleri Belediye Tarafından Belirlenen renk kodunda olacak, dış görünüşleri tek tip olacak, araçların dış gövdede çeşitli resim ve desenler bulunmayacaktır.

  5. Aracın iç aydınlatma sistemi beyaz renkli olacak ve renkli ışık iç aydınlatma kesinlikle kullanılmayacaktır. Aracın içinde süs ve benzeri eşyalar olmayacaktır. Aracın dışında trafik kurallarına aykırı orijinalinin dışında bir aksesuar olmayacaktır.

  6. Aracın güzergâhını belirten ışıklı tabela yapılmalıdır.

  7. Minibüslerin şoför dâhil yolcu kapasitesi en çok 17 olmalıdır.

  8. Minibüslerin dışı, içi ve koltukları sürekli olarak temiz tutulacak, koltuk ve döşemeleri kırık ve yırtılmış durumda olmayacaktır.

  9. Model değişikliği yapılacak araçlarda otomatik kapı sisteminin bulunması ve hareket halinde kapıların açılmayacak şekilde dizayn edilmiş olması zorunludur.

  10. Araçlar ilgili yasalara uygun olarak çalışmalı ve engelli donanımına uygun olmalıdır.

 2. Çalışma Ruhsatı Verilecek Taksilerde Aranacak Şartlar

  1. İlk defa çalışma ruhsatı verilecek ve model değişikliği yapılacak araçların model yaşı ise trafik tescil tarihine göre 10 yaşından büyük olamaz.

  2. Taksi aracı sarı renkte boyanacaktır. Aracının ön kapıları ve tavanında plaka numaraları (yazı ebadının standarda uygun) olması gerekmektedir.

  3. Araçların üst kısmına ışıklı Taksi olduğunu gösteren tabelanın çalışır durumda olması zorunludur.

  4. Taksi şoför dahil yolcu kapasitesinin en çok 9 olması zorunludur.

  5. Araçların iç aydınlatmaları beyaz renkte olacaktır.

  6. Her ticari taksi taksimetre cihazlarını çalıştırmak ve yolcuların rahatlıkla görebileceği şekilde bulundurmak zorundadır.

  7. Taksilerde ücret tarifesini otomatik olarak ayarlayan taksimetre takılması ve cihazın sürekli faal durumda tutulması zorunludur.

 3. Çalışma Ruhsatı Verilecek (S) ve (C) Plakalı Servis Araçlarında Aranacak Şartlar

  1. Çalışma ruhsatı verilecek araçlardan 24 kişiye kadar olan araçların ve 24 kişiden fazla olan araçların model yaşı trafik tescil belgesindeki model yılı itibariyle 10 yaşından büyük olamaz. İlk defa çalışma ruhsatı verilecek ve model değişikliği yapılacak 24 kişiye kadar olan ve 24 kişiden fazla olan araçların model yaşı trafik tescil belgesindeki model yılı itibariyle 12 yaşından büyük olamaz.

  2. Yolcu taşımacılığına katılacak araçlar, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve buna bağlı Karayolları Trafik Tüzüğü kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan araçlar için tespit edilmiş şartlara haiz olacaktır.

  3. Okul Servis Araçları, Okul Servis Aracı Hizmet Yönetmeliğinde belirlenen Taşıtlarda Aranacak Şartları sağlamak zorundadır.

  4. Servis araçları dış görünüşü itibariyle beyaz boyalı olacaktır.

  5. Dış ve iç yüzeylerinde tehlike oluşturacak biçimde aksesuar bulunmayacaktır. Aracın içi temiz, koltukları düzenli olacaktır.

  6. İç ışıklandırma için yeterli sayıda lamba çalışır durumda olacak, Araçların iç aydınlatmaları beyaz renkte olacaktır.

  7. Bütün kapıları düzenli açılır, kapanır durumda olacaktır.

  8. Egzozu ve susturucusu zedelenmemiş olacak, çalışırken gürültü yapmayacaktır.

  9. Park lambaları, stop lambaları ile farları (uzun ve kısa huzmeleri) düzenli çalışır ve ayarlanmış durumda olacaktır.

  10. Farları şeffaf camlı olacaktır.

  11. Motorları düzenli çalışır durumda olacak ve egzozdan siyah duman çıkmayacaktır.

  12. Trafik Kanununun uygun gördüğü nitelikte reflektörleri, yangın söndürücüsü, çekme halatı takozu, ilk yardım çantası bulunacaktır.

  13. Araçların kornaları havalı korna olmayacaktır.

 4. Çalışma Ruhsatlı Araç Sürücülerinde Aranacak Şartlar

  1. Çalışma Ruhsatlı araçlarda sürücü olarak çalışacak kişiler (Araç sahipleri de dahil ) örneği Müdürlükçe hazırlanarak ilgili odası tarafından bastırılacak Sürücü Tanıtım Kartını almak ve araçta çalıştığı sürece yakasında takılı olarak bulundurmak zorundadır.

  2. İlgili Oda; şoförün,

   1. Ehliyet fotokopisini,

   2. İkametgah belgesini,

   3. SRC belgesinin fotokopisini,

   4. Adli Sicil Kaydında (Türk Ceza Kanunu’nun 102, 103, 104, 105, 109, 188, 190, 227 maddelerinden) suçlardan hüküm giymemiş olma şartını sağlayacaktır. Bu maddelerden hüküm giyenler affa uğramış dahi olsa devir alma /ortaklık işlemi yapamazlar

   5. Eğitim seminerine katıldığına dair katılım belgesi,

   6. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden alınacak psikoteknik (kişilik, dikkat, zeka, refleks) yeterli puanı aldığını gösterir raporu,

   7. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden uyuşturucu kullanmadığı ile ilgili tahlil sonuçlarını gösterir rapor (Başvuru tarihi itibariyle 1 (Bir) ayı geçmemiş)

   8. 2 adet fotoğraf

    Bilgileri doğrultusunda sürücü tanıtım kartını düzenler.

 5. Araç sahipleri ve şoförleri bu sürücü tanıtım kartlarını yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde almak zorundadır.

 6. İlgili Oda ve Belediye tarafından, araç sahibi ve sürücülerine yılda en az l’er kez 4’er saatten az olmamak kaydıyla konusunda uzman kişilerce düzenlenecek eğitim seminerine, bütün araç sahibi ve sürücülerin katılması zorunludur.

 7. İlgili Oda sürücü tanıtım kartı verdiği kişiler ile ilgili bilgileri dosyasına konmak üzere 7 gün içinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne veya Zabıta Amirliğine vermek zorundadır.,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

GÜZERGAH İZİN BELGELERİ 

MADDE 13:

A Tipi Güzergâh İzin Belgesi

Özel okulların, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı özel yurtların, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı özel Rehabilitasyon merkezleri, Anaokulları ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı özel kreşlerin ve ilçe okul müdürlüklerinin ve teşkilatlarının kendi öğrencilerini taşımak üzere, gerçek veya tüzel kişiliklerin dışında, kendileri adına tescil edilmiş araçlarına verilecek izin belgesidir. Başvuru için aşağıdaki evrak ve şartlar gereklidir;

 1. Dilekçe,

 2. Aracın gerçek veya tüzel kişilik adına kayıtlı olduğuna dair trafik ruhsat fotokopisi,

 3. Vergi levhası fotokopisi,

 4. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü veya Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce verilen çalışma ruhsat fotokopisi

 5. Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde aranılan tüm şartlar geçerlidir.

 6. Aracın önüne ve yan kaporta aksamına en az 10X30 ebatlarında okul isim veya logosu yazılması zorunludur.

B Tipi Güzergâh İzin Belgesi

Çalışma ruhsatı bulunan (C) plakalı okul servis araçlarına ve (S) plakalı personel servis araçlarına verilecek izin belgesidir. Başvuru için aşağıdaki evrak ve şartlar gereklidir;

 1. Dilekçe,

 2. Taşıtın ruhsat fotokopisi,

 3. Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde aranılan tüm şartlar geçerlidir.

C Tipi Güzergah İzin Belgesi

Kendi personelini taşımak üzere, gerçek veya tüzel kişilerin kendileri adına tescil edilmiş araçlarına verilecek izin belgesidir. Başvuru için aşağıdaki evrak ve şartlar gereklidir;

 1. Dilekçe (Ekli güzergah listesi )

 2. Aracın gerçek veya tüzel kişilik (İşyeri sahibi) adına kayıtlı olduğuna dair trafik ruhsat fotokopisi

 3. Taşınacak personel isim listesi ve SGK sicil numaraları ( Firmanın En az 6 personeli bulunması zorunludur) evrakları gereklidir.

 4. Holding bünyesinde çalışan şirketler, Trafik Tescil Ruhsatında kayıtlı olan şirketler adına ayrı ayrı izin belgesi çıkartmak zorundadır.

 5. Personel taşınacak araçların trafik tescil kaydından minibüs, midibüs veya otobüs tipi araçlar olması gerekmektedir.

Aracın ön ve yan kaporta aksamına en az 10x30 ebatlarında firma isim veya logosu yazılması zorunludur. Araçların Trafik tescil ruhsatındaki model yılı itibariyle 24 kişiliğe kadar olanları ve 24 kişiden yukarı olanlarının da 8 yaşından büyük olmamaları gerekmektedir.

D Tipi Güzergâh İzin Belgesi

Alışveriş merkezlerinden market ve süpermarketlerden ücretsiz müşteri taşımak üzere, gerçek veya tüzel kişiliklerin tahdit dışında kendileri adına tescil edilmiş araçlarına sadece alışveriş yapan kişilerin gidecekleri yere götürülmesi için verilecek izin belgesidir (Alışveriş merkezi veya marketlere gelen müşterileri toplayarak getiremezler). Başvuru için aşağıdaki evrak ve şartlar gereklidir;

 1. Dilekçe

 2. Aracın gerçek ( İşyeri sahibi) veya tüzel kişilik (Alışveriş Merkezi ya da Marketin ait olduğu Şirket) adına kayıtlı olduğuna dair trafik ruhsat fotokopisi

 3. Aracın ön ve yan kaporta aksamına en az 10x30 ebatlarında firma isim veya logosu yazılması zorunludur.

F Tipi Güzergâh İzin Belgesi

Encümen’ce belirlenen güzergahlara girebilmeleri için kamyonetlere, yapılacak işe göre özel izinle verilen güzergah izin belgesidir. Başvuru için aşağıdaki evrak ve şartlar gereklidir;

 1. Dilekçe

 2. Trafik Tescil ruhsat fotokopisi

 3. Vergi levhası fotokopisi (şahıslar için T.C. kimlik fotokopisi)

H Tipi Güzergâh İzin Belgesi

Encümen’ce belirlenen güzergahlara girebilmeleri için kamyon, tır, çekici vb. gibi araçlara yapılacak işe göre özel izinle verilen güzergah izin belgesidir. Başvuru için aşağıdaki evrak ve şartlar gereklidir;

 1. Dilekçe

 2. Trafik Tescil ruhsat fotokopisi

 3. Vergi levhası fotokopisi (şahıslar için T.C. kimlik fotokopisi)

Güzergâh İzin Belgeleri İle İlgili Ortak Hükümler

MADDE 14:

 1. Güzergâh izin belgeleri işletme hakları devredilemez, bir başkasına kiralanamaz.

 2. Kişi veya şirketlerin üzerine kayıtlı olup kendi personelini taşımaları için Özel plakalı araçlara Belediye tarafından verilen Güzergâh izin belgeleri, araç satıldığı takdirde iptal olur, izin belgeleri geri alınır. Aracı alan kişi için bu belgeler bir hak oluşturmaz.

 3. Verilen güzergâh izin belgelerini farklı amaçla kullandıkları tespit edilen araçların güzergâh izin belgeleri iptal edilir.

 4. Güzergâh izin belgesi başvurusunda bulunan ilgililer eksik evrakla başvuru yaptıkları yada 30 gün içerisinde belgelerini almadıkları takdirde başvuruları ret edilir.

 5. Kontroller sırasında güzergâh izin belgesi ve onaylı personel listesinin görevli memurlara ibraz edilmesi gerekmektedir. (Personel listesinde %20 opsiyon olabilir.)

 6. Güzergah izin belgelerinin geçerlilik süresi 1 yıldır. Taşımacılığa devam edecek işleticilerin her yıl Güzergâh İzin Belgelerini yenilemesi zorunludur. 1 yıl dolmadan model değişikliği yapıldığında kalan süre için belge yenilenir

 7. Güzergah İzin Belgesi ücretleri, Meclis Kararı ile belirlenen yıllık Gelir Tarifesi’ne göre tahsil edilir.

 8. Güzergah İzin Belgesi almak için başvuran (C) Plakalı Okul Servis araç sahibi gerçek kişilerden ilgili Odaya kayıtlı olduğuna dair Oda Kayıt Belgesi (Faaliyet Belgesi) istenir.

 9. Özel izinle verilen güzergah izin belgeleri sadece o işle ilgili verilir.

Uyulması Gereken Kurallar ve cezalar

MADDE 15:

 1. Şavşat Belediyesi sınırları ve mücavir alanlarda bu yönetmelik kapsamına giren toplu taşıma araçları, sahipleri ve şoförleri, aşağıda belirtilen kurallara uymak zorundadır.

  1. Bu yönetmelik kapsamına giren toplu taşıma araçları ‘Çalışma Ruhsatı’ olmadan çalıştırılamaz.

  2. ‘Çalışma Ruhsatı’nın aslı araç içinde görünür bir yere asılacaktır.

  3. Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araçlar ‘Güzergah İzin Belgesi’ olmadan çalıştırılamaz.

  4. Ticari araç sürücüleri “Sürücü Tanıtım Kartı” almak zorundadır.

  5. Çevre sağlığına zarar veren, aşırı derecede gürültü çıkaran, hasarlı araçlar çalıştırılamaz.

  6. Ticari araç sahipleri ve sürücüleri, araçla ilgili bilgi ve belgeleri araç üzerinde bulundurmak ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü veya Zabıta Amirliği. personeline denetimler sırasında göstermek zorundadırlar.

  7. Ticari araç sürücüleri temiz ve bakımlı olmalı, odaları ve belediye tarafından belirlenen kılık kıyafet kurallarına uymak zorundadırlar. Aksi takdirde sürücü tanıtım kartı iptal edilerek hat sahibinden sürücünün değiştirilmesi istenir.

  8. Ticari araç sahipleri ve sürücüleri Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin aldığı kararlara uymak zorundadırlar.

  9. Ticari araç sahipleri ve sürücüleri, karayollarında kamunun rahatını ve huzurunu bozacak, keyfi veya kasıtlı olarak, yaya veya araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal edecek veya tehlikeye düşürecek şekilde tedbirsiz veya saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanamaz.

  10. Taksiciler, yolcusunu adreslerine, yolcu bir başka yolu göstermediği müddetçe en kısa yoldan götürmek zorundadır.

  11. Taksi sürücüleri, daha önceden bir müşteri tarafından randevulaşmak haricinde, durak dışı yolcu alamaz, bu maksatla bekleme yapamaz, bir başka taksi veya toplu taşıma araçlarının bekleme duraklarından yolcu alamazlar.

  12. Ticari taksiler bir durak veya işletmeye bağlı olarak çalışırlar. Bunun haricinde kendi hallerine çalışamazlar.

  13. Bu yönetmelik kapsamına giren araç sürücüleri 50 kg‘a kadar veya bagaj hacmine uygun olan eşyadan ücret talep edemezler.

  14. Bu yönetmelik kapsamına giren araçlarda, ticari araç sahipleri ve şoförleri yolcuları rahatsız edecek şekilde teyp, radyo veya diğer yayınları yapamazlar.

  15. Bu yönetmelik kapsamına giren araç sürücüleri araç içerisinde sigara içemez ve içtiremezler.

  16. Bu yönetmelik kapsamına giren araç sürücüleri, fiziksel engelli kişileri araçlarına almaktan, bu kişilerin araca binmesine yardımcı olmaktan kaçınamazlar.

  17. Bu yönetmelik kapsamına giren araçlar Şavşat Belediyesinin uygulayacağı Akıllı Ulaşım Sistemlerine geçişte validatör ve benzeri teknolojik alt yapıyı süresi içinde sağlayacak, uygulamaya yönelik şartları yerine getirecektir.

  18. Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araçlar verilen süreler dahilinde 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’da belirtilen özelliklere sahip olacaktır.

  19. Bu yönetmelik kapsamına giren araçlara, belediyeye müracaat etmeden ve Encümen kararı alınmadan ortak alınamaz, devir yapılamaz ve bu araçlar satılamaz.

  20. Model değişikliği yapan Çalışma Ruhsatlı ticari araç sahipleri aracın Trafik Tescilinin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne veya Zabıta Amirliğine bildirim yapmak zorundadır.

  21. Bu yönetmelik kapsamına giren araçlara, belediyenin onayı olmadan araç içerisine ve dışına hiçbir şekilde görüntülü, sesli ve yazılı reklam panoları ve ekranlar konamaz.

  22. Bu yönetmelik kapsamına giren araç sahipleri, hat devir izni ile ilgili encümen kararının kişiye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Çalışma Ruhsatı almak için tüm evraklarını hazırlayarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne veya Zabıta Amirliğine teslim etmek zorundadır.

  23. Bu yönetmelik kapsamına giren araçların içinde yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı eşya taşınamaz.

  24. Bu yönetmelik kapsamına giren araçlar olağan dışı haller hariç belirlenmiş olan hat ve güzergâhları takip etmek zorundadırlar.

  25. Bu yönetmelik kapsamına giren toplu taşıma araçları kalkış saatlerine, duraklarda yolcu indirme bindirme ve varış noktaları ile yolda geçireceği süre ile ilgili zaman çizelgesine uymak zorundadır.

  26. Bu yönetmelik kapsamına giren toplu taşıma araçları, durak haricinde yolcu indirme ve bindirme yapamazlar. Seyrüsefer sırasında, duraklarda yolcu almak ve indirmek için durulan makul süreler dışında bekleme yapamaz.

  27. Bu yönetmelik kapsamına giren araçların duraklarda gereksiz bekleme, çığırtkanlık yaparak yolcu toplamaları yasaktır.

  28. Bu yönetmelik kapsamına giren toplu taşıma araçları kaza, arıza vs. mücbir sebepler haricinde yollarda yolcu aktarımı yapamazlar. Son duraklarına kadar yolcularını götürmek zorundadırlar.

  29. Bu yönetmelik kapsamına giren toplu taşıma araç sürücüleri, kazaya uğramış aracını tamir ettirmeden hasarlı şekilde çalışmaya devam ettirmesi yasaktır.

  30. Bu yönetmelik kapsamına giren toplu taşıma araçlarında Belediye Meclisi tarafından belirlenen Ücret ve Zaman Tarifelerini gösterir belgenin müşterilerin kolayca görebileceği yere asılması zorunludur.

  31. Bu yönetmelik kapsamına giren toplu taşıma araç sürücülerinin Belediye Meclisince belirlenen fiyat (öğrenci-sivil) tarifesine uymaları zorunludur. Tarife dışı ücret alınması yasaktır.

  32. Bu yönetmelik kapsamına giren toplu taşıma araçları sefere çıktıklarında iç ve dış temizliğin yapılmış olması, iç döşemelerinin yırtık ve kirli olmaması zorunludur.

  33. Bu yönetmelik kapsamına giren toplu taşıma araç sürücüleri, Belediyeden izin almadan mazeretsiz olarak toplu taşıma hizmetini aksatamaz.

  34. Bu yönetmelik kapsamına giren araçlarda Karayolları Trafik Kanunu gereği araçlarda bulundurulması zorunlu olan avadanlık dışında araç ve gereç bulundurulması yasaktır.

  35. Çalışma Ruhsatlı Araç sahipleri çalıştırdığı personelin her türlü kanuni sorumluluk, vergi ve sigorta yükümlülüklerinden sorumludur ve yerine getirmek zorundadır.

  36. Bu yönetmelik kapsamına giren araçların çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak Ceza-i mali yükümlülüklerden tamamen Çalışma Ruhsatlı araç sahibi veya sürücüsü sorumludur.

  37. Belediye, aracın çalışması sırasında hizmetin aksaması, kurallara uymama vb. gibi nedenlerden dolayı uygun bulmadığı şoförlerin değiştirilmesini Çalışma Ruhsatlı araç sahibinden talep edebilir, edildiğinde işleten en geç 7 gün içinde söz konusu personeli değiştirmekle yükümlüdür.

  38. Bu yönetmelik kapsamına giren toplu taşıma araç sürücüsünün saç ve sakalları muntazam olmalıdır.

  39. Bu yönetmelik kapsamına giren toplu taşıma araç sürücüsü araca binen yolculara saygılı, nazik davranmak zorundadır. Kesinlikle yolcularla münakaşaya giremezler.

  40. Bu yönetmelik kapsamına giren araç sürücüsünün alkollü, araç kullanması kesinlikle yasaktır. Alınan alkolün, cins, miktar ve derecesi ne olursa olsun bu şekilde araç kullanan şoför derhal değiştirilecek ve Araç Sürücü Tanıtım Kartı iptal edilecektir.

  41. Bu yönetmelik kapsamına giren araçlar servis istasyonları dışında yıkanamazlar, temizlenirken çıkan çöp ve kirli suların çevreye atılması yasaktır.

  42. Bu yönetmelik kapsamına giren toplu taşıma araçları ile her türlü karşılama törenine katılmak yasaktır. Düğün ve cenazelere ise, meslek odasından izin alınmak sureti ile katılabilinir.Meslek odasından alınacak belge iki nüsha olarak düzenlenir ve ilgili merciin kontrolü durumunda ibraz edilir.

  43. Yukarıda 42 bendde sayılan nedenlerle 3(üç) gün çalışmayan toplu taşıma araçları sayısı o hatta çalışan toplu taşıma araçları sayısının % 10 unu geçemez.

  44. Bu yönetmelik kapsamına giren toplu taşıma araçları pazar günleri ticari amaç gütmemek ve meslek odasından izin belgesi almak şartı ile hatta çalışan toplu taşıma araçları sayısının %20'sini geçmemek şartı ile mesire ve gezi amaçlı güzergah dışına çıkabilir.

  45. Bu yönetmelik kapsamına giren toplu taşıma araçları bir başkasına kiraya verilemez

  46. Bu yönetmelik kapsamına giren toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yazıldığı belgede belirtilen sayıdan fazla yolcu bulundurulamaz.

  47. Bu yönetmelik kapsamına giren araçlar, belirlenmiş duraklar dışında yolcu indiremez ve bindiremez.

  48. Model değişikliği yapan Çalışma Ruhsatlı araç sahipleri aracın Trafik Tescilinin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde Belediyeye bildirim yapmak zorundadır.

  49. Çalışma Ruhsatı ve Devir Temlik ücretlerini zamanında ödenmesi zorunludur.

  50. Bu yönetmelik kapsamına giren araçların, İl Trafik Komisyonu ,İlçe Trafik komisyonu ve Şavşat Belediyesi Encümenince belirlenen durağında çalışmaları mecburidir. Güzergah harici yolcu taşıyanların gerekli ikazlara uymamaları halinde durak hakları veya Çalışma Ruhsatları iptal edilir.

  51. Bu yönetmelik kapsamına giren araç sahibi durağını araç ile birlikte devredebilir. Araç satışı olmaksızın durak devir ve satışı yapılamaz. Yapanların durak hakları iptal edilir.

  52. Bu yönetmelik kapsamına giren araç sahipleri ve sürücüleri Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, İl Trafik Komisyonunun ve İlçe Trafik Komisyonunun aldığı kararlara uymak zorundadırlar.

  53. Bu yönetmelik kapsamına giren araç sahipleri ve sürücüleri 1 Aralık-1Nisan tarihleri arasında kar lastiği takmak, zincir ve çeki halatı bulundurmak zorundadırlar.

 2. Yukarıda belirtilen hususlar, özel kanunlarla getirilen uygulama ve yaptırımlar hariç, Belediye Tembih ve Yasağı olarak düzenlenmiştir. Tembih ve Yasaklara aykırı hareket eden bu yönetmelik kapsamına giren Çalışma Ruhsatlı araç sahipleri hakkında Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü veya Zabıta Amirliği bünyesinde görevlendirilmiş Trafik Zabıtası veya Zabıta memuru tarafından Durum Tespit Tutanağı düzenlenerek Belediye Encümenine sunulur.

  1. Belediye Encümeni’nce 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki Kanun hükümlerine uygun olarak Encümen kararıyla idari para cezası kesilir.

  2. Aynı takvim ayı içinde üçüncü kez zabıt varakası tanzim edilmesi halinde 1608 sayılı yasa hükümlerine göre 3 ile 15 gün arasında meslek ve ticaretten men cezası uygulanır.

  3. Aynı takvim yılı içinde üç kez meslek ve ticaretten men cezası verilmesi durumunda takvim yılı sonu beklenmeksizin, Encümen kararı ile Çalışma Ruhsatı iptal edilir.

Ticari Taksi, Dolmuş Minibüs ve Servis Aracı Temsilciliği

MADDE 16: Durak Temsilcisi - Belediye ile Durak ve Durak sıra hakkı sahipleri arasında koordinasyondan sorumlu olmak üzere, durak üyeleri arasından oy çokluğu ile seçilecektir. Her durak için bir temsilci seçilecek olup, seçilen temsilcinin ismi Meslek Odası ve Belediyeye bildirilecektir. Temsilci, Belediyenin almış olduğu tüm karar ve uygulamaları durak üyelerine bildirmekle yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇALIŞMA ŞEKLİ VE ŞARTLARI

Hat ve Güzergâh Tespiti

MADDE 17:

 1. Şavşat Belediyesi sınırları içerisinde çalışan Dolmuş minibüslerinin güzergâhları Müdürlüğün veya Amirliğin önerisi ile Belediye Encümenince belirlenir. Belediye, güzergâhlarda değişiklik yapabilir,

 2. Belediye, kiralanan hatlara bu yönetmelik kapsamına giren araç ilavesi yapabilir. Bu hatlara bitişik veya yakın yeni yerleşim merkezlerine gerektiği taktirde yeni hatlar oluşturabilir. İşletmeciler bu hatlar üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.

 3. Dolmuş minibüslerde bir hat için çalışma ruhsatı verilmiş olanlara başka minibüsü olsa dahi başka hat için ruhsat verilemez. Birden fazla minibüsü olanlar yalnız bir minibüsle ve yalnız bir hat için müracaat edebilir. Ruhsat verilmesi için aranan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ruhsatları iptal edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

UYGULAMA İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR HUKUKİ SORUMLULUK, DENETİM VE EĞİTİM

Hukuki Sorumluluk

MADDE 18:

 1. Taksi, Dolmuş Minibüs ve Servis Araçları gibi Toplu Taşıma Araç personelinin her eyleminden ve taşımacılıktan doğan ve doğacak her türlü VERGİ, SİGORTA, HARÇ ve giderlerle MALİ, HUKUKİ ve CEZAİ sorumluluk, Trafik Para Cezaları araç sahibi veya işleticilere aittir. Belediye ile taşımacı arasında bu konuda hiç bir ilişki olmayıp, Belediye işleticilere hiçbir şekilde kefil olmaz, üçüncü kişilere karşı hiç bir taahhüt altına girmez.

 2. Araçların çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak Yargıya intikal eden her türlü sorumluluktan ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden tamamen araç sahibi ve sürücüsü sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalardan hükmedilen tazminat bedellerinden Belediye sorumlu tutulamaz.

Denetim

MADDE 19: Ticari taksi, Dolmuş Minibüs ve Servis Araçları personeli aşağıdaki yetkililerce denetlenecektir. Zabıta Amiri, Zabıta Memuru, Başkanlık Oluru ile Zabıta Amirliği bünyesinde görevlendirilen Zabıta memurları tarafından yerine getirilir. Trafik kontrol ve denetimlerini zabıta ekip aracıyla yapar.

Eğitim

MADDE 20:

 1. Çalışma ruhsatlı araçlarda araç sahibi ve sürücüleri, her yıl en az 1 kez konusunda uzman kişiler nezaretinde İlgili Oda, İşletici ve belediye tarafından düzenlenecek eğitim seminerine katılmak zorundadır.

 2. Seminere katılacak ve Belediyeden çalışma ruhsatlı araçlarda çalışacak sürücülerin, 222 sayılı Milli Eğitim yasasına bağlı olarak ilkokul diplomasına sahip olmaları şarttır.

 3. Eğitim semineri sonunda, seminere katılan araç sahibi ve sürücülerine ilgili oda tarafından seminere katılım belgesi verilecektir.

 4. Çalışma ruhsatlı tüm araçlarda çalışacak araç sahibi ve sürücüleri Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin 36. Maddesi hükümleri doğrultusunda; Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat almış bir Sağlık Kuruluşundan Psikoteknik (kişilik, dikkat, zekâ, refleks) raporu almak ve 5 yılda bir yenilemek zorundadır.

 5. İlgili Oda tarafından her sürücü için Araç Sürücüsü Tanıtım Kartı düzenlenecektir. Psikoteknik raporu almayan ve seminerlere katılmayan sürücülere Araç Sürücüsü Tanıtım Kartı düzenlenmez ve bu kişiler kesinlikle çalışma ruhsatlı araçları kullanamazlar.

 6. İlgili oda tarafından gerekli görüldüğü takdirde verilen Araç Sürücüsü Tanıtım Kartı iptal edilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Yürürlük

MADDE 21: 5393 sayılı Belediye Kanunu uyarınca iş bu Yönetmelik Şavşat Belediye Meclisince kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Geçici Madde

MADDE 22: Bu yönetmelikten önce ticari faaliyet gösteren (daha önceden yürürlükteki yönetmeliklere ve mevzuatlara uygun olarak ruhsatlandırılmış araçlar) bu yönetmelik kapsamındaki ticari araçlar bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yıl içersinde (31.12.2018 ) araçlarını bu yönetmeliğe uygun hale getirmeleri gerekmektedir.

MADDE 23: Meclis kararı, İlçe trafik komisyon kararı ve İl trafik komisyonu kararı ile durakları ve sayıları belirlenen duraklarda bu yönetmelik kapsamına giren ticari araç işletmeciliği yapanların, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kazanılmış hakları ancak bu Yönetmelik hükümleri şartlarını yerine getirmeleri koşulu ile mevcuttur, aksi halde hiçbir hak iddia edemezler.

Hüküm Bulunmaması

MADDE 24: Bu Yönetmelikte hüküm bulunmaması durumunda Belediye Meclisinin aldığı ve alacağı kararlar uygulanır.

MADDE 25: 02.07.2013 Tarih ve 22 Sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Dolmuş Minibüsleri Yönetmeliği, ve 04.06.2013 Tarih ve 21 Sayılı Meclis kararı ile yürürlüğe giren Taksi Durakları Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İşbu 23 sayfadan ve 25 maddeden ibaret olan Şavşat Belediyesi Ticari Taksi, Dolmuş Minibüs, Öğrenci ve Personel Servis Araçları Çalışma Yönetmeliği Şavşat Belediye Meclisi’nin 08/02/2018 Tarih ve 9 sayılı kararı ile belirlenen komisyonca hazırlanmış olup, 10.04.2018 tarih ve 27 sayılı Meclis kararı ile kabul edilmiştir.

 BELEDİYE VE MECLİS BAŞKANI

KATİP (Üye)

KATİP (Üye)

ÜYÜ

ÜYE

 A. Sinan ÖZTÜRK

Fatma ÇELİK

Oktay YILMAZ

Halis ÇELİK

Recep TEMUR


EK. 1

ÇALIŞMA RUHSATI
(Ticari Taksi, Servis Araçları ve Dolmuş Minibüsleri İçin)

EK. 2

GÜZERGAH İZİN BELGESİ
(Ticari Taksi, Servis Araçları ve Dolmuş Minibüsleri için)

EK. 3

ARAÇ UYGUNLUK KONTROL FORMU
Ticari Taksi, Servis Araçları ve Dolmuş Minibüsleri için

EK. 4

H TİPİ GÜZERGAH İZİN BELGESİ
(Kamyon, Tır, Çekici, Mikser vb. Araçları İçin)