Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi
A A A

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması konusunda, Şavşat Belediye Başkanlığı tarafından azami hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) 10 uncu maddesi uyarınca hazırladığımız aşağıdaki Aydınlatma Bildiriminde (“Bildirim”), kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenme amaçları ve hukuki sebepleri, aktarılacağı kişiler ile ilgili kişi olarak haklarınız bilginize sunulmuştur. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiler için www.savsat.bel.tr web sitemizde yer alan Şavşat Belediye Başkanlığı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

  • Personel Hizmetleri Operasyon ve Süreçlerinin Yerine Getirilmesi

  • Tedarik Zinciri Operasyon ve Süreçlerinin Yerine Getirilmesi

  • İletişim Faaliyetlerinin Yerine Getirilmesi

  • Bilgi Güvenliğinin Temini

  • Mevzuata Uyum ve Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi & Denetim Faaliyetlerinin İcrası

  • Belediye Faaliyet ve Politikalarının İcrası

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, Belediye Başkanlığı’mıza yapmış olduğunuz fiziki başvurular, Belediye Başkanlığı binalarımıza, tesislerimize ziyaretiniz sırasında kamera sistemleri vasıtasıyla, elektronik ortamda e-mailler, Belediye Başkanlığı’mızla akdetmiş olduğunuz sözleşmeler, Belediye Başkanlığı’mız faaliyetlerine özgü yazılımlar, web sitemiz, sosyal medya hesapları, tedarikçi bilgi formları, iletişim bilgi formları, diğer ticari belgeler, ödeme bilgileri, kıymetli evraklar, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere Belediye Başkanlığı dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplamaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlendiği Hukuki Sebepler:

Kişisel verilerinizi, açık rızanıza dayalı olarak veya (i) veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörüldüğü, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla veri işlemenin gerekli olduğu, (iii) hukuki bir yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olduğu, (iv) verinin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olduğu, (v) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu veya (vi) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde, açık rızanız olmaksızın işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Aktarımı:

Kişisel verilerinizi, KVKK’nın 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak, Belediye Başkanlığı operasyon ve faaliyetlerinin yerine getirilmesi kapsamında mal ve hizmet sunulması veya mal ve hizmet temini, Belediye Başkanlığı’nın mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yetkili kurum ve kuruluşlarının taleplerinin karşılanması, hukuki süreçlerin planlanması, savunma hakkının kullanılması, kurumsal iletişim, yönetim, yetkili kurum ve kuruluşlar, iş ortaklarımız (tedarikçiler), ürün ve hizmet alan kişiler, temsilcileri veya çalışanlarına aktarabilmekteyiz. Kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla yurt içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabiliriz.

Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Alınan Tedbirler:

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerinizin güvenli şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla, gerekli tüm fiziki, idari ve teknolojik tedbirler alınmakta ve periyodik olarak güncellenmektedir.

6698 Sayılı KVKK Kapsamında Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde, Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınız Kapsamında Belediye Başkanlığı’na Başvuru Yolları:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi aşağıdaki yöntemlerle ve İlgili Kişi sıfatıyla Belediye Başkanlığı’mıza iletebilirsiniz;

  • KEP, elektronik posta yöntemi kullanarak yapacağınız başvuru ile,

  • Belediye Başkanlığı’mıza başvuru tarihinden önce ilgili kişi tarafından bildirilmiş olan mail adresinden yapacağınız başvuruyla,

  • Islak imzalı bir başvuru dilekçesini bizzat elden, noter aracılığı ile yahut iadeli taahhütlü posta ile “Yeniköy Mahallesi Yeni Cad. No: 30, Şavşat/Artvin” adresine yapacağınız başvuru ile.

Belediye Başkanlığı’mız başvurunuzu 30 gün içinde neticelendirerek talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

Unvanı: Şavşat Belediye Başkanlığı
Kep Adresi: savsatbelediyesi@hs01.kep.tr
Adres: Yeniköy Mahallesi Yeni Cadde No: 30, Şavşat/Artvin
Web Adresi: www.savsat.bel.tr
Telefon: +90 (466) 517 14 44