Temizlik İşleri Müdürlüğü
A A A

Temizlik İşleri Müdürlüğü

T.C.
ŞAVŞAT BELEDİYESİ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç:

MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı, Şavşat Belediye Başkanlığı, Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile esasları belirlemek ve uygulanmasını sağlamaktır.

Kapsam:

MADDE 2: Bu yönetmelik Şavşat Belediye Başkanlığı, Temizlik İşleri Müdürlüğünün ilçe sınırları içerisinde temizlik faaliyetlerinin düzenlemesi ve programlanması işlerini kapsar.

Dayanak:

MADDE 3: Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin (b) bendine istinaden düzenlenmiştir.

Tanımlar:

MADDE 4: Bu yönetmelikte geçen;

  1. Belediye: Şavşat Belediyesini,

  2. Birim: Temizlik İşleri Müdürlüğünü,

  3. Çalışma Bölgesi: İlçe ve bağlı mahallelerinde cadde ve sokaklar ile atıkların döküm yapıldığı sahalar ve bu sahalara gidiş, geliş yollarını,

  4. İdare: Şavşat Belediye Başkanlığını,

  5. Meclis: Şavşat Belediye Başkanlığı Belediye Meclisini,

  6. Temizlik İşleri Müdürlüğü: Çalışma bölgesi içerisinde bulunan mahallelerin evsel ve katı atıkların toplanması ve nakli, cadde ve sokakların süpürülüp temizlenmesi gibi program kapsamındaki tüm çalışmaların izlenmesinden ve yıllık bütçe tekliflerinin geliştirilmesinden sorumlu Belediye teşkilatını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık, Temel İlkeler, Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 5: (1) Temizlik İşleri Müdürlüğünün teşkilat yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a. Müdür.

b. Büro görevlisi.

c. Temizlik Çavuşu

d. Temizlik İşçileri.

e. Şoför ve Diğer Personel.

5.2 Temizlik İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci ve 22/02/2007 tarih 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ''Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik'' hükümlerine dayanarak Şavşat Belediye Meclisinin 03/10/2023 tarih ve 55 sayılı kararı gereğince kurulmuştur. Belediye Başkanına ve veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışacaktır.

Temel İlkeler, Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 6:

6.1 Temel İlkeler: Belediye sınırları içerisinde ana arterler, caddeler, sokaklar ve ara sokaklar, meydanlar, tretuvarlar, boş alanlar, dere kenarları, semt pazaryerleri ile benzeri yerlerin temizliğini, ikametgâh olarak kullanılan bina ve apartmanlar, iş yerleri, özel ve kamu binaları, diğer alanlarda mevcut çöplerin, geri dönüştürülebilir atıkların ve ambalaj atıklarını düzenlenen bir program çerçevesinde toplanmasını ve toplanan çöplerin ve geri dönüştürülebilir atıkların naklini sağlar. Çevrenin sürekli temiz ve sağlıklı olmasına özen gösterir.

6.2 Yetki ve sorumluluklar, görevin tatbik şekli:

a. Cadde ve sokakların elle ve makine ile süpürülüp temizlenmesi.

b. Cadde ve sokakların yıkanarak temizlenmesi.

c. Çalışma bölgesinde çıkan evsel katı atıklar ile geri dönüştürülebilir atıkların toplanması ve nakledilmesi.

ç. Konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi.

d. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun kuruluşların atıklarının toplanması, toplatılması ve belirlenen yakma tesislerine nakli.

e. Çalışan personele araç-gereç temini.

f. Yasal olmayan şekilde yapıştırılan ilanlarının sökülmesi.

g. Pazar yerlerinin süpürülmesi, dezenfekte edilmesi ve yıkanması.

ğ. Çevre gönüllüleri ile mahalle muhtarlıklarımızın talebi üzerine bölge genelinde boş alan ve arsalarda yapılan mıntıka temizliği.

h. Dolmuş duraklarının zemin temizliği ile tretuvar temizliği ve tretuvar bordür taşlarının boyanması.

ı. İbadet yerlerinin dış temizliği.

i. Çöp konteyner noktalarının dizaynı, park yapılmasını engelleyecek tedbirlerin alınması ve mevcut çöp konteynerlerin bakım ve onarımı ile boyanması.

j. Okulların, okul öncesi ve öğretim süresince her türlü temizlik konusunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli ve okul idarelerinin talepleri doğrultusunda çalışmalar yapılması.

l. Sahipsiz arsaların temizliğinin yapılması, kamu kurumları ile koordineli idarelerin talepleri doğrultusunda çalışmalar yapılması.

m. Temizlik İşleri ile ilgili olarak yapılan ihalelerin sözleşmelerindeki işlerin yasalara göre yaptırılması ve denetlenmesi; aylık hak edişlerin düzenlenmesinin sağlanması.

n. Yukarıda belirtilen bütün temizlik işlerinin yürütülmesinden Temizlik İşleri Müdürü, Temizlik İşleri Büro personeli, Temizlik İşleri Çavuşu ve Temizlik İşçileri ile şoför ve diğer personel Amirlerine karşı sorumludur.

o. Temizlik İşleri Müdürlüğü birim sorumluluğunda olan işlerle ilgili plan, projeler hazırlar veya hazırlatarak Başkanlığa onaylatır.

ö. Müdürlük Birim sorumluluğunda bulunan işlerle ilgili yıllık çalışma raporu hazırlar ve Başkanlığa sunar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Görevleri

MADDE 7:

6.1 Temizlik İşleri Müdürü Görevleri:

a. Temizlik İşleri Müdürlüğünün çalışmalarını ve faaliyetlerini gözetmek, denetlemek, personeli eğitmek, Belediye Başkanlığı ve veya Başkan Yardımcılığı ile diğer birimlerle koordineyi sağlamak, hizmet verimini artırmak için yeni plan ve programlar hazırlamak; bu itibarla organizasyonu tesis ve temin etmek, kuruluşlarına ait her türlü tedbiri almak ve aldırtmakta yetkili ve sorumludur.

b. Müdürlük bünyesinde görev yapan memur ve işçi personellerin ilçenin temizliği konusundaki çalışmalarını sağlıklı ve düzenli yürütülmesi için kontrol eder, çalışmaların sağlıklı olması için sık-sık denetimler yapar ve denetler. Uygulanacak çalışmalarla ilgili hafta içi ve hafta sonu çalışma programlarını düzenler. Yapılan bu çalışma programlarını gruplar halinde personellerine toplantılarla bilgi mahiyetinde sunar. Çalışmalarla ilgili plan, proje hazırlar veya hazırlatır, konusu ile ilgili yıllık faaliyet raporu hazırlar.

c. Personelin yıllık izin, sosyal izin ve sevk işlemlerini düzenler.

6.2 Büro Personeli Görevleri: Müdürlük sorumluluğunda olan ve müdürlük tarafından verilen bütün iş ve işlemler ile ilgili kayıtları tutar, yazışmaları takip eder, müdürlük raporlarını hazırlar ve bütün işlemleri kayıt altında tutar.

a. Gelen ve giden evrakın kaydını ve bu evraka bağlı yazışmaların yapılmasından sorumludur.

b. Gelen tüm belgelerin önceki belgelerle ilgisi varsa bağlantısını kurar ve sağlar. Müdüre bağlı olarak çalışır.

c. Müdürlüğün tüm büro bordro tahakkuk işlerinin özenle ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

ç. Tüm resmi tebligatları müdürlük adına alır.

d. Müdür tarafından kendisine verilen işleri yapar. Dosya ve belgelerin gereğini yerine getirir ve arşivlemesini sağlar.

e. Müdürlük personelinin nöbet ve mesai çizelgelerini tutar ve puantajlarını hazırlar.

f. Müdürlük bünyesinde yapılan ihaleler ile ilgili olan dosyaları hazırlar ve takibini yaparak sonuçlarını kontrol eder.

g. Müdürlüğün telefon santral görevini yapar.

ğ. Müdürlükteki demirbaş ile ayniyatların tutulmasını ve kontrolünü sağlar.

h. Müdürlüğün demirbaşında kayıtlı eşyaları korur. Yıl sonu dökümünü sayımını yapar. Demirbaş sayılacak eşya malzemeleri numaralandırılarak tutanak karşılığında zimmet yapar.

6.3 Temizlik İşleri Çavuşu Görevleri:

a. Müdüre bağlı olarak çalışır.

b. İlçenin temizlik plan ve programını yürütür, ayrıca ilçe genelinde mıntıka denetimlerini yapar.

c. Müdürlük tarafından yapılan iş bölümüne göre Müdürlük adına hizmet eden her türlü denetim, gözetim ve kontrolleri yapar.

e. Günlük çalışmalarla ilgili bilgileri müdüre bildirir.

g. Müdürlük malzemelerinin başka birimlere geçici süre ile verilmesinde Müdürlüğün bilgisi dahilinde yetkilidir.

h. Müdürden sonraki yetkilidir. Müdüre bağlı olarak çalışır.

ı. İşçilerin sevk ve idaresini sağlar.

i. Görev yerlerini belirlediği personelin ve yapılan işin denetlenmesini yapar.

j. İlçe içindeki çöp konteynerlerinin doluluk ve eksikliğini tespit edip bildirir.

k. Müdürlük bünyesinde çalışan araç giriş-çıkışlarının kontrolünü yapar.

l. Müdürlüğün bilgisi doğrultusunda şikayet görev ve benzeri durumları işçilere iletir ve gereğini yerine getirir.

m. Müdürlük bürosunun temizlenmesinden, düzenli tutulmasından sorumludur.

n. Daire içi ve dışı evrak taşınması görevlerini yürütür.

o. Daire içinde yetkili personelin emirleri doğrultusunda hareket eder.

ö. Personelin ihtiyaçları doğrultusunda amirlerin bilgisi dahilinde depolardan malzeme verilmesini sağlar.

p. Temizlik İşleri Müdürlüğü alanının temiz ve düzenli tutulmasını sağlar.

r. Amirlere bağlı olarak çalışır

s. Müdürlük araçlarının faal durumda olmasını sağlar.

ş. Araçların arızalarının tespitini yapar ve gerekli durumda tamir atölyesine sevkini sağlar.

t. Tamir atölyesinde araçların onarımını denetler.

u. Araçların muayene, sigorta, ruhsat ve saire işlerini takip eder.

ü. Arızalı araçların yerine çalışacak araçları belirler.

6.4 Şoförlerin Görevleri:

a. Araçlarının bakımlarının yapılıp faal durumlarının devamını sağlar.

b. Daire Müdür ve Amirlerinin verdiği görevlerin zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlar.

c. İş esnasında araç işçilerinin sevk ve idaresini yapar.

d. Kepçe ve dozerin günlük ve aylık bakımlarının yapılmasını ve faal durumda olmasını sağlar.

e. Çöp depolama alanının düzenlenmesini sağlar.

f. Boş arsa ve alanların temizlenmesi ve düzenlenmesini sağlar.

g. Kamyonlara malzeme yüklenmesi, kayan, batan araçlara yardımcı olunmasını sağlar.

h. Müdür ve amirlerin vereceği işleri yapar.

6.5 Atık toplama işçisinin görevleri

a. Çöp toplarken boşaltacağı çöp kabına, araca ve çevreye zarar vermeden araca boşaltmasını sağlar.

b. Boşaltılan çöp konteynerlerinin geri yerlerine konulması, kapaklarının kapatılması, boşaltırken dökülen ve çöp kabı çevresindeki çöplerin süpürge ile süpürülmesini sağlar.

c. Çöp konteynerlerinin içerisinde araca zarar verecek bir malzeme olması durumunda alınamayacağını ilgiliye bildirir.

ç. Araç boşaltıma gidince araç dönene kadar bölgede mıntıka temizliği yapar.

6.6 Süpürge Temizlik İşçisinin Görevleri:

a. Günlük belirlenen güzergahta önce kaba mıntıka temizliği bittikten sonra süpürülmesi gereken yerlerin çöp konteynerlerinin çevresindeki çöplerin süpürge ile süpürülmesi çöp kaplarına doldurulmasını sağlar.

b. Görev alanında bulunan, çöp konteynerlerinin kapaklarının kapatılmasını sağlar.

c. Görev alanında bulunan, çöp sepetlerinin sürekli boş olmasını sağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Planlama, Koordinasyon ve Uygulama

MADDE 7: Temiz bir çevrede insanların sağlıklı, mutlu ve çağdaş bir şekilde yaşama haklarından hareketle, cadde ve sokakların süpürülmesi temizlenmesi evsel ve tıbbi atıkların alınması ve nakledilmesi zararlı haşerelerle mücadele edilmesi, geri kazanılabilir katı atıkların kaynağında ayrıştırılmasının sağlanması, çöp toplama konteynerlerinin her zaman temiz ve sağlam olması için çalışmalar yapmak.

a. Müdürlüğe gelen dilekçe, elektronik posta, telefon ve benzeri her türlü müracaatlara zamanında cevap verilmesini sağlamak.

b. Şavşat Belediyesi sınırları içerisindeki çöp toplama konteynerlerindeki atıkların alınarak çöp depolama alanına nakledilmesini sağlamak.

c. Hastane, poliklinik ve benzeri kurum ve kuruluşların tıbbi atıklarının toplanması ve bertaraf edilmesini sağlamak.

ç. İnsan yoğunluğunun çok olduğu yerlerde süpürge işçileri ile diğer bölgelerin süpürge araçları ile süpürülmesini sağlamak.

d. Semt pazarlarındaki atıkların toplanması, taşınması, süpürülmesi ve Pazar yerinin yıkanmasını sağlamak.

e. Ana arterlerin ve gerekli yerlerin yıkanmasını sağlamak.

f. Kullanılan çöp konteynerlerinin istenilen özelliklerde olmasını sağlamak.

g. Görüntü kirliliği teşkil eden eşya ve benzeri oluşumların bertarafını sağlamak.

h. Kış mevsiminde ana arterlerdeki yaya yollarındaki karların temizlenmesini sağlamak.

ı. Belediyece sosyal etkinlik yapılan alanlarının temizlenmesi ve yardımcı olunmasını sağlamak.

i. Fare, larva, ergin karasinek, sivrisinek ve diğer haşereler ile mücadele yapılmasını sağlamak.

j. İlçe içinde Belediyeye ait çöp konteynerlerinin, çöp sepetlerinin dağıtımı ve montajlarının yapılmasını sağlamak.

k. Yol ve kaldırımlarda çöp konteynerleri için cep yapılması veya yeraltına alınmasını sağlamak.

l. Sel, yangın, deprem gibi olağanüstü durumlarda araç ve personelle birlikte aktif olarak görev üstlenmek.

m. Muhtelif zamanlarda örnek teşkil edilmesi amacıyla okullarla veya kurumlarla ortaklaşa temizlik kampanyaları düzenlemek.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 8: Bu yönetmelikte bulunmayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 9: Bu Yönetmelik hükümleri; Şavşat Belediye Meclisi tarafından onaylanıp gerekli ilanları yapıldıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10: Bu yönetmelik hükümlerinin Şavşat Belediye Başkanı yürütür