Yapı Kullanma İzin Belgesi
A A A

Yapı Kullanma İzin Belgesi

İskan Raporu (Yapı Kullanma İzni) Nedir?

Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye, valilik (…(1)…) bürolarından, 27’nci maddeye göre ruhsata tabi olmayan yapıların tamamen veya kısmen kullanılabilmesi için ise ilgili belediye ve valilikten izin alınması mecburidir. Mal sahibinin müracaatı üzerine yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespiti gerekir.

Belediyeler, valilikler (…(2)…) mal sahiplerinin müracaatlarını en geç otuz gün içinde neticelendirmek mecburiyetindedir. Aksi halde bu müddetin sonunda yapının tamamının veya biten kısmının kullanılmasına izin verilmiş sayılır. (…) (2)

Bu maddeye göre verilen izin yapı sahibini kanuna, ruhsat ve eklerine riayetsizlikten doğacak mesuliyetten kurtaramayacağı gibi her türlü vergi, resim ve harç ödeme mükellefiyetinden de kurtarmaz.

(1) – Fıkradaki “… veya yeminli serbest mimarlık veya mühendislik…” ibaresi; Anayasa Mahkemesi kararıyla 11/12/1986 tarih – E. 1985/11, K. 1986/29, T. 11.12.1986 – iptal edilmiştir.

(2) – Fıkradaki “… veya yeminli serbest mimarlık veya mühendislik büroları …” ibaresi ile bu fıkranın sonundaki “…Ancak müracaat yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürosuna yapılmış ise bu hüküm uygulanmaz. Yeminli büro, müracaatı bu süre içerisinde müsbet veya menfi mutlaka sonuçlandırmak zorundadır…” hükümleri, Anayasa Mahkemesi kararıyla, E. 1985/11, K. 1986/29, T. 11.12.1986 iptal edilmiştir.

İskan Raporu Almanın Koşulları Nelerdir?

İskan raporu almak için inşaat sahibi , müteahhidi veya yetkilisi bir dilekçe ile Belediyeye başvurmalı ve ekinde yapı denetimi veya fenni mesullerin teknik raporları verilmelidir.Başvuruyu alan teknik elemanlar, binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını yerinde kontrol ederek saptar.Binanın herhangi bir teknik eksikliği yoksa, yapıda sığınak var ise Kaymakamlık tarafından oluşturulan sığınak komisyon raporu, S.G.K. ve Vergi Dairesi ilişik kesme belgeleri istenir ve iskan raporu düzenlenir.

NOT: Ruhsat dosyası içerisinde inşaatta kullanılan malzemelerle ilgili beton ve demir test raporlarının; 4708 sayılı yasa ile ruhsatlı ise beton kalıp tutanaklarının zamanında verilmiş olması gerekmektedir.

ÖNEMLİ UYARI: Yapı kullanma izni olmayan yapılara bina ve binadaki bağımsız bölümlere su, elektrik ve telefon bağlantısı yapılamaz.

İskan Raporu Alınırken Gerekli Belgeler Nelerdir?

  1. Dilekçe

  2. Sigorta İlişiksizlik Yazısı

  3. Bina Beyanı (Belediye Emlak İşlerinden Alınacak)

  4. Yapı Kullanma İzin Harcı Makbuzu

  5. İş bitirme Belgesi (Yapı denetimli binalar için)

  6. Enerji Kimlik Belgesi