İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
A A A

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C.
ŞAVŞAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1: (1) Bu yönetmelik Şavşat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün görev ve hizmet alanı içindeki hukuki, fiili ve idari statüleri ile her türlü görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacını taşır.

Kapsam

MADDE 2: (1) Müdürlüğümüz İlçemiz sınırları içersinde Yürürlükteki yasa ve Yönetmelikler doğrultusunda yapılacak her türlü inşaat faaliyetin yürütülmesinin temini ve takibi ile sorumludur.

Hukuki Dayanak

MADDE 3: (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde görevlerini yürütmekle birlikte, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile beraber, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kanunu ile değişiklik yapılan 5226 sayılı Koruma Kanunu ve yönetmeliği, 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun ve Yönetmeliği, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Taşınmaz Varlıkların Yenilerek Korunması ve Yaşatılması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklerin getirmiş olduğu hükümlerle yükümlüdür.

Tanımlar

MADDE 4:

 1. Bu yönetmeliğin uygulanmasında ;

  1. Belediye: Şavşat Belediyesi

  2. Başkan: Şavşat Belediye Başkanı

  3. Başkan Yardımcısı: Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen Şavşat Belediye Başkan Yardımcısı

  4. Birim: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

  5. Alt Birim: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesindeki servisler

  6. Müdür: Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananlar

  7. Şef: İmar ve Şehircilik Müdürlüğündeki kadrolu şefi veya şeflik yetkisi verilen birim mensubu

  8. Personel: Müdür tanımının dışındaki birim mensupları.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

Kuruluş

MADDE 5: (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. Ve 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘ Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ’Hükümlerine göre Şavşat Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarih ve 25 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

Teşkilat

MADDE 6: (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür ve büro personelinden oluşmaktadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev Yetki ve Sorumlulukları

Personelin Unvan ve Nitelikleri

MADDE 7:

 1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

  1. İmar ve Şehircilik Müdürü: 657 sayılı kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve ‘İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’ hükümleri doğrultusunda atanır.

  2. Birim sorumlusu (Şef): 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

  3. Memurlar: KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

  4. Sözleşmeli Personel: 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre kadro karşılığı gösterilmek ve sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır.

  5. İşçiler: Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre atanır.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8:

 1. İmar ve Şehircilik Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

  1. İmar ve Şehircilik Müdürünün Görevleri

   1. Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

   2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

   3. Çalışmaları yasal olmak kaydı ile yazılı ve sözlü emirler ile yürütür.

   4. Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

   5. Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.

   6. Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirilmesini yapar.

   7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

   8. Başkanlığın onayını alarak, imar planlarını yapmak veya yaptırmak.

   9. Planda gerekli görülen revizyonları Başkanlığın onayını alarak Meclise sunmak.

   10. Şavşat Belediyesi İmar ve Planlama Müdürlüğünün çalışma yönetmeliğinin 3. Maddesindeki Kanun ve yönetmeliklerdeki uygulamaları mevzuata göre yapmak ve yaptırmak.

   11. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda alınacak kurul toplantılarında Belediye ve Belediye Başkanını temsilen bulunmak.

  2. İmar ve Şehircilik Müdürünün Yetkileri

   1. Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince Müdürlüğün işleyişine ilişkin görevlerin yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.

   2. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

   3. Disiplin amiri olarak personel disiplin yönetmeliğinin uygulanması yetkisi

   4. Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi

   5. Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi.

   6. Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izinlerini kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.

   7. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan

   8. personelden birini müdürlüğe vekalet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi.

   9. Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibarı ile görev dağılımını yapma yetkisi.

   10. Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi.

  3. İmar ve Şehircilik Müdürünün Sorumlulukları: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin zamanında kullanılmasından sorumludur.

Müdürlüğe Bağlı Şeflikler ve Görevleri

MADDE 9:

 1. Birim sorumlusu (şef); Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde  üst amirlerin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

  1. Bağlı Şeflikler:

   1. Yapı Kontrol Şefliği:

    1. Yapı Kontrol Bürosu:

     1. İlgili Bürolarca onaylanmış projeler doğrultusunda inşaat ruhsatı tanzim etmek

     2. İlçe dahilinde kaçak yapılaşmanın önlenebilmesi için gerekli tespit ve denetimler ile 3194 sayılı İmar Kanunun ilgili hükümlerine göre yapı tatil tutanakları düzenlemek ve karar alınmak üzere Belediye Encümenine sevk etmek, alınacak kararı müteakip ruhsatsız veya ruhsatına aykırı kısımları yıkıma hazır hale getirmek için elektrik, su ve doğalgaz kesilmesi ve tahliyesinin sağlanması hususunda gerekli yazışmaları yapmak, Fen İşleri Müdürlüğü ile birlikte yıkım gerçekleştirmek.

     3. Yapı sahiplerince yıkılmak istenilen yapılara yıkım ruhsatı düzenlemek.

     4. Binaların dış cephe, bakım ve onarımı için iskele belgesi düzenlemek.

     5. Tehlikeli durumdaki binaları tespit etmek, Zabıta ve Fen İşleri Müdürlükleri ile koordineli olarak tehlikeli durumun giderilmesini sağlamak.

     6. Temel ruhsatı alınmış binaların tasdikli projesine göre kontrollerini yaparak temel üstü ruhsatlarını düzenlemek.

     7. Bölgedeki inşaatları her safhasında denetlemek, kullanılır duruma gelen binalara yapı kullanma izin belgesi düzenlemek.

    2. Makine – Elektrik Bürosu

     1. Tesisat projelerinin onaylanması

     2. Isı yalıtım raporunun verilmesi

     3. İskan verilmesi

     4. Asansör işletme ruhsatının verilmesi

     5. Asansörlerin yıllık fenni muayenelerinin kontrolü

     6. Buhar kazanlarının yıllık fenni muayenelerinin kontrolü

     7. Kompresörlerin yıllık fenni muayenelerinin kontrolü

     8. Buhar kazanlarının işletme ruhsatının verilmesi

     9. Makine ve elektrik şefliğine yapılan şikayetlerin değerlendirilmesi.

    3. Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (K.U.D.E.B.) : KUDEB’ ler, mevzuatta belirlenen kurallar ve süreçlere uymak koşuluyla aşağıdaki görevleri yerine getirirler:

     1. Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği onarım ön izin belgesini düzenlemek,

     2. Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, tadilat ve tamiratların; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini denetlemek, uygun bulunanlara onarım uygunluk belgesi düzenlemek,

     3. Tadilat ve tamirat kapsamında başlanılan onarımlarda esaslı onarım gereğinin saptanması durumunda onarımı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,

     4. Taşınmaz kültür ve tabiat varlığı parseline bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz taşınmazlardaki tadilat ve tamirat uygulamalarına, varsa koruma amaçlı imar planı koşulları da dikkate alınarak izin vermek ve denetlemek,

     5. Koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçevesinde uygulanmasını denetlemek,

     6. Koruma bölge kurulları tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin uygulamaları denetlemek, projesine uygun tamamlanan uygulamalar için kullanma izin belgesi düzenlemek,

     7. Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları, koruma bölge kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan inşaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre gerekli işlemleri yapmak, uygulamayı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,

     8. Tescilli kültür varlıklarının mail-i inhidam olmaları halinde can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli işlemleri yaparak durumu koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,

     9. Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak mali yardımlar ile ilgili düzenlemeleri gerçekleştirmek,

     10. Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak teknik eleman yardımında doğrudan görev almak ya  da bu görevi üstlenenleri denetlemek,

   2. İmar Uygulama Şefliği:

    1. İmar Uygulama Bürosu

     1. Uygulama imar planlarına göre gayrimenkul sahiplerinin talepleri üzerine imar durumu düzenlemek.

     2. imar kanunu ile ilgili yönetmelik hükümlerine göre uygulama projelerini inceleyerek onaylamak

     3. Kat irtifakı tasdiki yapmak.                                                                                                     4

     4. Rölöve ve suret tasdiki yapmak.

     5. Tevhid, ifraz ve yola terk işlemlerini belediye encümenine sevk etmek.

    2. Planlama Bürosu: İlçemize ait 1/1000 ölçekli uygulama planlarını ve mevzii imar planlarını yapmak, plan itirazlarını değerlendirip, sonuçlandırmak.

    3. Kalem- Arşiv- Muamelat Bürosu :

     1. Vergi iadesi gibi mali konularla ilgili tahakkuk ve bordrolarını hazırlamak ve takibini yapmak. Personel memuru müdürlükteki memurların izin, rapor terfi ve tayin konularındaki tüm işlemlerini yürütmek.

     2. Müdürlükteki tüm demirbaşların listelerini hazırlamak

     3. Müdürlüğün ihtiyacı olan araç, gereç ve kırtasiye malzemelerini tespit ederek temini için bağlı olduğu şef ve Müdüre bildirmek.

     4. Zimmetinde bulunan araç, gereç ve malzemenin itinalı bir şekilde kullanımını ve korumasını sağlamak.

     5. Müdürlüğe gelen ve giden tüm evrakın kayıt,zimmet ve takibini yapmak.

     6. Müdürlüğe gelen evrakın arşivdeki işlem dosyaları ile birleştirilerek işleme Konulmasını sağlamak.

     7. İstatistik bilgi ve kayıtlarını tutmak

     8. Müdürlüğe giren ve çıkan tüm evrakın arşiv kayıtlarını ve takibini yaparak dosyalarını işleme çıkarmakla görevli ve sorumludur.

    4. Harita Bürosu

     1. İnşaat istikamet rölövesi hazırlamak.

     2. Kot kesit belgesi hazırlamak.

     3. Encümene teklif belgesi hazırlamak.

     4. Revizyon (parsellerde yapılaşmanın tespiti ve çizimi).

     5. Yola terk işlemi yapmak.

  2. Memurların görev yetki ve sorumlulukları: Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz yapmakla yükümlüdürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin İcrası

MADDE 10:

 1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğündeki hizmetlerin uygulanması aşağıda belirtilmiştir.

  1. Görevin kabulü: Müdürlüğe vatandaşın başvurusu veya Kamu Kuruluşlarından gelen evraklar bilgisayara işlenip, dosyası ile beraber işleme girmesi için arşive gönderilir ve arşivden gelen işlem dosyası ilgili büroya ve ilgili raportöre verilir.

  2. Görevin icrası: İşleme giren evrak , evrakların ait olduğu işlem dosyası , projeler, şikayet dilekçeleri ilgili teknik eleman tarafından incelenerek gereği yapılır ve imzalanmak üzere Müdüre ve Başkan Yardımcısına gönderilir.

İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 11:

 1. Belediye Birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon

  1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

  2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gelen tüm evraklar toplanır, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen evrakların havalesi için Müdüre verilir.

  3. Müdür tarafından havalesi yapılan evraklar, vatandaş dilekçeleri v.b. dosyası ile işleme girmesi için Arşiv Bürosuna gönderilir.

  4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün konu ile ilgili bürolarında evraklar ve dosyası incelenerek gereği yapılır.

 2. Diğer kuruluşlarla koordinasyon: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütün yazışmalarını ilgili teknik eleman, müdür ve Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Sicil ve Disiplin

Müdürlük İçi Denetim

MADDE 12: (1) İmar ve Şehircilik Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

Disiplin Cezaları

MADDE 13: (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeli 657 sayılı Devlet memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine tabiidir.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 14:

 1. İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

 2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kadrosuna atama yapılıncaya kadar bu görev Fen İşleri Müdürü ve personeli tarafından yerine getirilecektir.

MADDE 15:

 1. Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 2. Belediyenin yapacağı faaliyet ve hizmetler Belediye mücavir alan sınırları içerisinde yapılacaktır.

Yürütme

MADDE 16: (1) Bu yönetmelik Hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.